Уважаеми госпожи и господа,

 

Изпращаме Ви писмо изх.№ 08-00-605/15.10.2013 г. на МРР, относно  съдействие на „ВиК“ ООД – гр.Търговище при решаване на проблемите с водоснабдяването в град Омуртаг.

Настоящото писмо е изпратено на адресантите и на хартиен носител.

Министерство на регионалното развитие

Дирекция „ТДиДП“