14.11.2013 г./ЧЕТВЪРТЪК/

ТРИДЕСЕТ И ШЕСТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -гр.ОМУРТАГ

На Заседанието присъстваха д-р Метин Исмаил-Председател на ОС-гр.Омуртаг, г-н Неждет Шабан-Кмет на Община Омуртаг, заместник председателите на ОС-гр.Омуртаг Ердинч Алиев, Ангел Кънчев, Ешреф Хасанов, Рембие Ереджебова-Секретар на Община Омуртаг, общински съветници, директори на дирекции и експерти от общинска администрация.

Първа точка беше относно разрешение за достъп и ползване на обект „Допълнително водоснабдяване на гр. Омуртаг от яз. Ястребино І-ви етап” (Гравитачен водопровод от ПСПВ „Ястребино” до Помпена станция „Омуртаг” І-ви подем). В полученото писмо от Зам. Министъра на РР – Добромир Симидчиев, Община Омуртаг беше уведомена, че за разрешаването на дългогодишния проблем с водоснабдяването на гр.Омуртаг, в бюджета на Министерството са заделени средства за 2013 г. за проучване и проектиране на обект „Допълнително водоснабдяване на гр. Омуртаг от яз. Ястребино І-ви етап” (Гравитачен водопровод от ПСПВ „Ястребино” до Помпена станция „Омуртаг” І-ви подем). Предстои да бъдат извършени действия по обследване на водопровода и състояниета му с оглед локализиране на проблемите и провеждане на спешни мероприятия за възстановяване на нормалното водоподаване.

Във връзка с това общинските съветници взеха решение, с което се разрешава на Министерството на регионалното развитие достъпа и ползването на изградените съоръжения от обект «Допълнително водоснабдяване на гр.Омуртаг от яз.Ястребино I-ви етап” (Гравитачен водопровод от ПСПВ „Ястребино” до Помпена станция Омуртаг I-ви подем) за извършване на действия по проучване, обследване и локализиране на проблемите и провеждане на спешни мероприятия за въстановяване на нормалното водоподаване. Решението влиза в сила в деня на гласуването. ОС-гр.Омуртаг възложи на Кмета на Община Омуртаг да приеме всички необходими действия по изпълнението на взетото решение за предоставяне на достъп.

Втора точка беше относно  гласуване на упълномощен представител на Общински съвет Омуртаг на заседание на общото събрание на съдружниците на „ВиК” ООД, гр. Търговище.  Във връзка с получено писмо-покана за Общо събрание на съдружниците на „ВиК” ООД гр.Търговище, Общински съвет-гр. Омуртаг упълномощи своя представител г-н Неждет Шабан, Кмет на Община Омуртаг в Общото събрание на Съдружниците на „ВиК”ООД гр.Търговище, което ще се проведе на 04.12.2013 г. да гласува „ЗА” всички проекти за решения. За избор на управител на дружеството и определяне на възнаграждението му, упълномощеният представител да гласува по своя преценка. След провеждане на заседанието да представи Протокол в Общински съвет-гр.Омуртаг.

По трета точка относно избор на съдебни заседатели за Окръжен съд гр. Търговище, ОС-гр.Омуртаг избра пет кандидата от Община Омуртаг с мандат от 01.01.2014 до 31.12.2018 г. Това са - Сезгин Ахмедов Хасанов, Халил Османов Халилов, Владислава Пламенова Петрова, Наско Драганов Илиев, Мария Руменова Георгиева.

Последната четвърта точка беше във връзка със закриване на Дом за деца лишени от родителски грижи гр.Омуртаг. Със Заповед на Изп.Директор на АСП от 01.09.2013 г. е закрит Домът за деца лишени от родителски грижи гр.Омуртаг. За да бъде продължена процедурата следва Община Омуртаг да приеме всички активи и пасиви на Дома за деца лишени от родителски грижи, след даване на разрешение от страна на ОС-гр.Омуртаг. В предвид на това общинските съветници решиха всички активи и пасиви на ДДЛРГ да се приемат за управление и разпореждане от община Омуртаг.

Всички решения бяха приети единодушно от общинските съветници.