Здравеопазване

Здравеопазване

Организираната система на здравеопазването в община Омуртаг включва доболничното и болничното обслужване на населението.

Общият брой на общопрактикуващите лекари (лекарски практики) на територията на общината е 7. Дейността им се допълва от функциите на „Медицински център І – Омуртаг” ЕООД. Към системата за доболничното обслужване следва да бъдат отнесени и самостоятелните медико-диагностични и медико-технически лаборатории, функциониращи на територията на общината.

Болничното обслужване на населението се осъществява в общинската многопрофилна болница за активно лечение / „МБАЛ – Омуртаг” ЕАД /. Същата е с районни обслужващи функции и обслужва населението и от община Антоново и част от пациентите на община Котел. Общият брой на болничните легла е 150. Капацитетът на МБАЛ Омуртаг е съобразен с контингента от обслужвано население и заболеваемостта.

В структурата и са включени следните отделения:

 • Хирургия
 • АГО
 • Вътрешно отделение
 • Детско отделение
 • Неврологично отделение
 • Клинична лаборатория
 • Микробиологична лаборатория
 • Патоанатомична лаборатория
 • Рентгенология
 • Скенер
  • Средно месечно през МБАЛ преминават около 450 пациента.
  • Легловата база е 142 броя

Бързата и неотложна помощ се оказва от филиала на Центъра за спешна медицинска помощ в гр. Търговище. Същият ползва като база помещения в МБАЛ Омуртаг.