ПРЕДОСТАВЯНЕ НА

СОЦИАЛНА УСЛУГА „ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ” В ОБЩИНА ОМУРТАГ

От 1 октомври 2010 г. Община Омуртаг продължава дейностите по  проект „Обществена трапезария” към Министерство на труда и социалната политика.

Целева група по проекта са:

• Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;

• Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;

• Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/;

Гражданите, желаещи да ползват услугите на Обществената трапезария, е необходимо да подадат заявление-декларация до Кмета на Община Омуртаг. Крайният срок за подаване на заявления е 27.09.2010 г. Подборът на потребителите ще се извършва от постоянна комисия, включваща експерти от Община Омуртаг и представител на Дирекция „Социално подпомагане” град Омуртаг, като максималният брой е тридесет души.

Средствата за финансирането на услугата са осигурени от фонд „Социално подпомагане” и Институт „Отворено общество”.


Община Омуртаг е в състава на област Търговище и попада в Североизточния планов район. Тя попада в списъка на общините извън градските агломерационни ареали, изпитващи остра потребност от инвестиции и стимулиране на развитието й. По данни на Териториалното статистическо бюро в област Търговище населението в община Омуртаг е 27 371 души, като 4 965 са възрастни хора на пенсионна възраст.  Това прави над 18% от местното население,  2/3 от възрастните хора са жени, предимно самотноживеещи. 1 440 от хората от третата възраст са жители на общинския център Омуртаг и съставляват 14% от населението на града. Деца до 18 години- 5783 души, като от тях- под 7г. – 1949, от 7-13г. – 2864 и от 14-18г.- 1965души. Общината се характеризира с висока безработица, която способства за силната вътрешна и външна миграция на хората в трудоспособна възраст; етнически смесено население: турска етническа група - 67,5; българска - 20,4%; ромска - 11,6%.  Безработицата и миграцията водят до увеличаване броя на самотните възрастни хора, които остават в социална изолация в домовете си, без възможност за подпомагане и грижа от по-младите членове на семействата им.

Социалната политика в общината е насочена към подобряване качеството на живот на лица с ниски доходи, възрастни хора, хора с увреждания, сираци, самотни майки, деца, нуждаещи се от закрила и болни граждани.

Социалната политика на Община Омуртаг  се стреми да доразвива идеята за:

- подобряване и увеличаване обема на вече съществуващите социални услуги;

- предоставяне на нови форми на социални услуги и подобряване на достъпа до тях на рискови групи от населението;

- разширяване на партньорството с неправителствения сектор и други институции;

- подкрепа за социално слабите хора и хората в неравностойно положение.

 

Общината поддържа:

ДОМ ЗА ДЕЦА ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКИ ГРИЖИ – ОМУРТАГ

 

ДДЛРГ – Омуртаг е специализирана институция за предоставяне на социални услуги за деца от 3 до 7 години.

Институцията обслужва деца от цялата страна. Разпределението е  в  две групи на първия етаж, две на втория-занимални, спални, санитарни помещения, медицински кабинет, кухненски блок и други.

Капацитетът на ДДЛРГ е 60 деца.

Основни целеви групи са:

- Деца в неравностойно социално положение/в риск/- деца на самотни родители; деца сираци или полусираци; деца, чийто родители се намират в трайна невъзможност да ги отглеждат; деца, чийто родители без основателна причина трайно не полагат грижи за тях; деца от многодетни семейства;

- Деца на улицата;

- Деца, жертва на насилие и престъпление.

Целите на ДДЛРГ са:

- намаляване  броя на децата в група за постоянен престой;

- подобряване качеството на живот и благосъстоянието на децата в институцията;

- предоставяне на образователни услуги на децата от ДДЛРГ в масовите детски градини със социализираща и образователна цел;

- предоставяне на алтернативни услуги - развитие на професионалната и доброволна приемна грижа;

- и други.

 

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА - ОМУРТАГ

 

„Дневен център за възрастни хора в община Омуртаг” се разкри по проект на МТСП по програма ФАР-схема   „Деинституализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи”. Към настоящия момент проектът се реализира от община Омуртаг в партньорство със Сдружение  „Център за регионално развитие” Търговище.

 Интернет страница на дневния център: www.centar.hit.bg

 

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

 В общината, като организирана социална услуга, работи „Домашен социален патронаж”, който подпомага с храна за обяд 108 човека /към 17.11.2009 г./ От тях 45 са от гр. Омуртаг, а останалите са от населените места – Великденче, Презвитер Козма, Тъпчилещово, Камбурово, Г. Хубавка, Церовище, Г. Църквище, Чернокапци, Обител, Рътлина, Г. Козарево, Д. Козарево, Кестеняво и Красноселци. Потребителите на социалната услуга плащат по 42 лв. на месец, което покрива само  хранителните продукти. Стойността до пълния рзмер на издържката се поема от общината, включително и транспорта по доставянето на храната по домовете на ползвателите в града и 14 села в Община Омуртаг.

От 01.12.2009г. до 31.03.2010г. в хранителен блок на “Домашен социален патронаж” ще се приготвя храна за още 30 души. По проект на Министерство на труда и социалната политика – фонд “Социално подпомагане”, Община Омуртаг ще реализира през този период дейности по предоставяне на социална услуга “Обществена трапезария”, чрез осигуряването на храна за обяд – супа, основно ястие и хляб, на обща стойност 5229.00лв,  с цел подобряване качеството на живот и подпомагане на следните целеви групи:

  • Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
  • Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
  • Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност /

Партньорът по проекта - СДРУЖЕНИЕ НА ИНВАЛИДИТЕ “НАДЕЖДА ЗА СПАСЕНИЕ”- ще оказва съдействие при информиране на целевите групи по подходящ начин за източника на финансиране на проекта, включително и пред средствата за масова информация, както и при набирането и подбора на бенефициентите. Партньорът ще подпомага Община Омуртаг при съставянето на доклада и анкетни листове за осъществено информиране за възможностите, реда и условията за ползване на други услуги в общността, предоставяни на територията на общината и проучване на потребностите на бенефициентите от нови социални услуги.

Социалната политика на Община Омуртаг не се изчерпва само с реализиране на посочените социални услуги. На територията на общината функционират Клуб на пенсионерите и Клуб на инвалидите, за които Община Омуртаг полага не по-малко грижи.

Във връзка с реализирането на Стратегията за развитие на социални услуги в Община Омуртаг, се осигурява транспорт на хора с увреждания веднъж годишно по тяхно искане. Създадени са и специални „парко – места” за  лични автомобили в района на автогара гр. Омуртаг.

През 2009г. на ветераните от войните са отпуснати парични помощи от Община Омуртаг, освен всички ангажименти, които общината реализира съгласно нормативната база за тази категория граждани, тя се грижи и за военноинвалиди и военнопострадали/безплатни лекарства, превоз и др./

Община Омуртаг в културния си календар всяка година включва организиране на културни мероприятия за отделните групи лица. Един от най – близко честваните празници през 2009 г. е 01.10.- Международния ден на възрастните хора.

Реализирането на общинската социална политика е непрекъснат процес, инструмент за хармонизиране на местните инициативи с държавните изисквания, възможностите на местната власт, бизнеса и НПО, както и потребностите на жителите от Общината. Община Омуртаг ще доизгражда социалните услуги в общността и в специализираните институции, с цел създаване на условия близки в максимална степен до домашните, като едновременно с това се осъществяват дейности, съобразени с индивидуалните възможности и потребности на ползващите услугите лица.

Принципите на които са подчинени дейностите са: качеството на живот, подкрепа, сигурност и самостоятелност.

Основните бъдещи насоки в социалната политика на Община Омуртаг са:

- Изработване на общ и конкретен план за действие за повишаване на трудовата заетост и повишаване на ефективността на социалните дейности на територията на общината;

- Установяване на редовни работни контакти с представители на законодателната и изпълнителната власт в областта на социалните дейности и заетост;

- Изработване и провеждане на програми за подкрепа и социална интеграция на лицата в неравностойно положение – инвалиди, социално слаби, сираци, възрастни хора.

- Създаване на обществен съвет с Решение на Общински съвет - Омуртаг за оказване на съдействие и помощ при извършване на дейностите по социално подпомагане и упражняване на обществен контрол върху тяхното осъществяване със следните функции:

- да съдейства за провеждане на политиката по социално подпомагане в общината;

- да обсъжда регионални стратегии, програми и проекти, свързани със социалното подпомагане;

- да съдейства за координиране на дейността по предоставяне на социални услуги на физическите лица, регистрирани по Търговския закон, и на юридическите лица;

- да осъществява контрол върху качеството на социалните услуги в съответствие с утвърдените критерии и стандарти;

- да дава становища за откриване и закриване на специализирани институции за социални услуги на територията на общината.