Селско Стопанство

Земеделието е важна съставна част от икономиката на община Омуртаг. Тук има потенциално силна селскостопанска основа.

Общата територия на общината е 401697 дка. Същата е разпределена по предназначение както следва:             

Земеделски територии–285263 дка;

Фонд населени места и урбанизирани територии–97967 дка;

Водни течения и площи–7187 дка ;

Пътища и прокари–11280 дка.

Землището на гр. Омуртаг е разположено върху 285263 дка обща стопанисвана земя, обработваема земя 131335 дка, от които 123075 дка са ниви, съставляващи 43.14 % от общата площ и трайни насаждения – 3817 дка, естествени ливади на 3 486 дка,  мери и пасища – 68624 дка и гори 81817 дка – 28.68 % от общата стопанисвана площ. Територията на общината включва 39700 хектара, като горският фонд е  27315 хектара, от които гори със специално предназначение са 10640 дка.

На територията на община Омуртаг са налице отлични условия за отглеждане на зърнени, технически и фуражни култури. Основна култура си остава пшеницата. В таблицата по-долу е направено сравнение между съотношението на основните отглеждани култури през последните години.

Посевна площ на селскостопанските култури в община Омуртаг

Култури

2009 г. (дка)

 

Пшеница

19445

Ечемик

5300

Овес

1100

Царевица

8590

Слънчоглед

6930

Ябълки

25

Праскови

5

Сливи

2380

Вишни

636

Череши

680

Круши

81

Орехи

10

Съществуващо положение и идеи за развитие на кооперациите в Община Омуртаг

Кооперация/предприятие
Брой работ-ници
Годишен оборот за 2009 година в лева
Производствен капацитет
Идеи за развитие
ЗКПУ “Гюрлек”, с. Голямо Църквище
4
47000
500 дка пшеница
500 дка ечемик и
200 дка овес
 
Кооперация “Сакар – Балкан”, с.З. Морава
16
80000
20  дка Трайни насаждения
500  дка житни култури
Засаждане на 150 дка билкии
Кооперация “Единство 1”,
с. Плъстина
16
363000
8000 дка обработваема площ
4000 дка есенници
3000 дка пролетници
500 дка ягоди
100 дка зеленчуци
400 дка люцерна
 
ЗКПУ “Единство”, с. Врани кон
17
104000
1700 дка пшеница
1100 дка ечемик
200 дка третикали
230 дка овес
500 дка царевица
150 дка бостан
Засаждане на 200 дка вишни, 200 дка сливи, 50 дка етерично- маслени култури
ЗК с. Обител
 
 
 
Засаждане на 200 дка сливи
Сдружение на частни земеделски производители – с. Обител
 
 
 
Закупуване на 250 овце, създаване на 100 дка ягоди, 50 дка сливи 50 дка лозя
Частни овцевъди – с. Първан
 
 
 
Закупуване на 500 бр. овце
ЕТ “Исмет Шабанов- Олимп  131“
48
3539000
120 крави
30 юници
2000 овце
150 телета
Увеличаване броя на животните и производствените мощности.

Животновъдството в община Омуртаг е изцяло в частния сектор. Това прави отрасъла губещ и затруднява развитието му.

То е сравнително дребно и не е механизирано. В общината са налице условия за развитие на овцевъдство и говедовъдство от месодайни и млекодайни породи.

 

Брой на селскостопанските животни в общината

Показатели

2008 г.

2009 г.

Говеда

7289

6790

- в т.ч. крави

5443

5195

Биволи

93

86

- в т.ч. биволици

31

32

Свине

504

488

- в т.ч. свине майки

80

83

Овце

27632

26276

- в т.ч. овце майки

23068

22025

Кози

1742 

 1659

- в т.ч. кози майки

1633 

 1537

Птици

22686

20683

- в т.ч. кокошки носачки

14727

 13777

Пчелни семейства

1357

1342

 

Продукти от животновъдството

Показатели

2008г.

2009 г.

Месо - продадени за клане и заклани 
животни в стопанствата (т)

887

718

Мляко (хил. л)

14,540

14,077

Вълна (т)

75,9

68

Яйца (хил. бр.)

2,650

2,617

Мед (т)

23

20

 

Продуктивност на селскостопанските животни

Показатели

2008 г.

2009 г.

Среден надой на мляко (л)

 

 

- от фуражна крава

3200

3300

- от фуражна овца

42

44

Среден настриг на вълна

2,8

2,6

Средна носливост (бр. яйца от кокошка)

160

165