„ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА”

Съобразявайки се с многобройните предизвикателства и динамични процеси в обществото, общинското ръководство отделя сериозно внимание на образователното дело в общината, защото осъзнава неговото важно значение. Непрекъснато се създават по-добри предпоставки за развиване на градивни процеси между учителските колективи, общината и институциите, ангажирани с тези процеси.

През 2009/2010 год. образователното дело в Община Омуртаг се осъществява от 10 учебни заведения, 1 общежитие, 10 средищни детски градини с 8 филиала, детска ясла и други дейности по образованието. На територията на общината има и други институции и НПО, които извършват образователни и възпитателни дейности – Професионална Гимназия по текстил и лека промишленост и Дом за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителски грижи .

Учебните звена се разпределят по видове, както следва: две начални, шест основни, една прогимназия и една гимназия. В тях се обучават 2099 ученика в 102 паралелки.

Детските заведения в общината са 18. От 01.09.2005 г. със заповед на кмета на общината се обособиха 10 средищни целодневни детски градини с 16 филиални детски групи. В града има и самостоятелна детска ясла  с четири групи и с функционираща към нея детска млечна кухня. Основният проблем е  малкият брой деца в групите по селата, където приемът е от 2 до 6 години.

В  сферата на образованието са заети 417 щатни бройки, като от тях 271 са педагогически и 146  непедагогически персонал.

Действащото организирано столово хранене позволява учениците да получават питателна и евтина храна /закуска, обяд/.

Към всички учебно-възпитателни заведения има изградени здравни кабинети, в които са назначени медицински специалисти.

Училищата от община Омуртаг прилагат системата на делегирани бюджети от 2001 година. Въвеждането на системата на делегирани бюджети даде възможност за взимане на решения от по-ниско ниво. Директорите и колективите на училищата много по-добре познават потребностите на даденото учебно заведение. Контрола, който директора упражнява    когато знае, че икономиите могат да се пренасочат според нуждите на училището е на много по-високо ниво.

Като цяло системата на делегираните бюджети доказа своята оптималност и положителни резултати.

Основна цел на отдел „Образование Култура” е да подпомага дейността на дирекция „СХД” като изпълнява държавната политика в областта на културата, а дейностите са свързани с работата на културните институции – Музей, Радиовъзел, Обряден дом, Други дейности по културата и читалищата на територията на общината с оглед съхраняването и създаването на културни дейности и разпространението им.

На територията на общината работят 26 читалища с 42 бройки субсидирана численост. Те се финансират от държавния бюджет съгласно критерии и механизми на Министерство на културата. Всички читалища ползват обществени сгради предоставени за безвъзмездно ползване. На по-голяма част от тези сгради не е извършван ремонт, а наличната техника е минимална.

През 2009 година функционират 26 читалищни състава, 3 школи.

Изявите им са на местно, национално и международно ниво.

 

УЧИЛИЩА

УЧИЛИЩЕ

АДРЕС

ЕЛ. ПОЩА

ДИРЕКТОР

ТЕЛЕФОНИ

1.

Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост

Омуртаг, ул.”Цар Освободител”

pg_tlp@abv.bg

Генчо Станчев Генков

6-22-17;6-21-19;6-41-39;0899416703

2.

Гимназия „Симеон Велчев”

Омуртаг, Ул.”Генералска” №7

gym_sv@mail.bg

Димитър Христов Димитров

6-25-38; 0885247155

3.

Прогимназия Акад.

”Даки Йорданов”

Омуртаг Ул.Пирин №12

progimnazia_omurtag@abv.bg

Теодора Цветанова Витова

6-35-50; 6-36-38; 0878138123

4.

ОУ ” Георги Бенковски”

с.Беломорци

oy_g.benkovski.bc@abv.bg

Диана Стойкова Стоянова

48-47; 0887163547

5.

ОУ ”Н.Вапцаров”

с.Врани кон

ouvkr@dbv.bg

Сейфедин Шекибов Ереджебов

06046/212; 06046І285дом.; 0899128388

6.

ОУ ”Христо Ботев”

с.Камбурово

kirco_mircev@abv.bg

Кирчо Кирилов Мирчев

06049/270; 06049/26-45дом.; 0887644003

7.

ОУ ”Христо Ботев”

с.Зелена

Морава

ou_z_morava@abv.bg

Емилия Бончева Стефанова

06047/231; 0885193965

8.

ОУ „Хр.Смирненски”

С.Обител

ouobitel_56@abv.bg

Зюлейха Халилова Якубова

060451/430; 060451/379дом.; 0885245509.

9.

ОУ”Д-р Петър Берон”

С.Плъстина

ouplastina@ro-ni.net

Мустафа Ахмедов Ваклев

060451/487; 0885246860

10.

ІНУ”Хр.Смирненски”

Омуртаг Ул.”28 януари”№2

-

Стелиян Иванов Борисов

6-25-28; 0885260998

11.

ІІ НУ” Васил Левски”

Омуртаг

Nu2_omurtag@abv.bg

Татяна Петрова Петрова

6-22-58; 0888910146

ДЕТСКИ ГРАДИНИ

№ по ред

НАИМЕНОВАНИЕ,

НАСЕЛЕНО МЯСТО

АДРЕС

ДИРЕКТОР

ТЕЛЕФОН

1.

ЦДГ № 1 Омуртаг

гр.Омуртаг,

ул.”Аспарух „      №12

Веска Христова Рашева

0605/621 45

0884 384 294

2.

ЦДГ № 2 Омуртаг

гр.Омуртаг,

ул.„28 януари,         № 1

Илиана Драганова Димитрова

0605/622 11

0884 384 586

3.

ЦДГ № 3 Омуртаг

гр.Омуртаг,

ул.„Възраждане”     № 26

Венета

Рашева Петкова

0605/625 59

0884 384 509

 

4.

Постоянна детска ясла №1 и Детска млечна кухня  към ПДЯ гр.Омуртаг

гр.Омуртаг

ул.”Неофит Рилски”№3

Цанка Николова Димитрова

 

0605/6 21 17

7.

ЦДГ „Космонавт”

с. Камбурово

с. Камбурово,

ул. „Палатица”        № 7

Йовка Савова Ненкова

0882 483 409

8.

ЦДГ „Първи юни”,

с. Врани кон

с. Врани кон,

ул. „Стара планина” №2

Емел Хюсеинова Расимова

0884 384 352

9.

ЦДГ „Щастливо детство”,

с. Обител

с. Обител,

ул. Г. Димитров”    № 7

Хатидже Билялова Юрукова

0884 384 502

10.

ЦДГ „Радост”,

с. Звездица

с. Звездица,

ул. „9-ти септември” № 5

Антония Димитрова Дойчева

0882 527 982

ЧИТАЛИЩА

 

№ по ред

НАИМЕНОВАНИЕ,

НАСЕЛЕНО МЯСТО

СЕКРЕТАР

ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР

1.

НЧ ”Отец Паисий-1870” гр.Омуртаг

Славка  Иванова (председател)

0605/6-23-22

2.

НЧ „Шафак-2001”гр.Омуртаг

Суад Мустафов Мустафов (секретар)

Мустафа Мустафов Рашидов (председател)

0889 279 307

3.

НЧ ”Братство-1907” с.Беломорци

Хасан Хасанов Мустафов (секретар)

Данаил Пасков Ангелов (председател)

0899 090 816

4.

НЧ „Светлина-1955” с.Величка

Гюлшан Сеид Ахмедова (секретар)

Мустафа Реджеб Якуб (председател)

0886 640 979

5.

НЧ ”Хр. Ботев-1958” с.Веренци

Емине Исмаилова Адемова (секретар)

Мергюл Бейти Ахмед (председател)

0889 827 778

6.

НЧ „Труд-1950” с.Врани кон

Кадрие Исмедова Ахмедова (секретар)

Ешреф Мустафов Якубов (председател)

0895 078 491

7.

НЧ „Л. Каравелов-1952” с.Горна Хубавка

Мустафа Алиев Мустафов (секретар)

Метин Шабанов Хасанов (председател)

0889 349 760

8.

НЧ „Нова светлина-1956” с.Горно Новково

Джемал Салиев Джемалов (секретар)

Ахмед Али Мустафа (председател)

0897 380 355

9.

НЧ „Хр. Ботев-1929” с.Долна Хубавка

Рушен Ахмедова Мустафова (секретар)

Неждет Исмаилов Мехмедов (председател)

0898 998 143

10.

НЧ „Просвета-1954” с.Долно Козарево

Хайредин Мехмедов Бобов (секретар)

Фаик Мустафов Хюсеинов (председател)

0889 506 093

11.

НЧ „Светлина-1927” с.Зелена Морава

Фатме   Мустафова Джелилова (секретар)

Хасан Салимов Хасанов (председател)

0876 307 576

12.

НЧ „Възраждане-1984” с.Звездица

Хатче Алиева Ахмедали (секретар)

Мехмед Хюсеии Исмаил (председател)

0896 926 672

13.

НЧ „Просвета-1935” с.Змейно

Фатме Руфедова Сеидова (секретар)

Айше Мехмедова Ахмедова (председател)

0899 422 075

14.

НЧ „Пробуда1925” с.Илийно

Наталия   Валериевна Иванова (секретар)

Петрана Добрева Иванова (председател)

0892 308 618

15.

НЧ „Светлина-1928” с.Камбурово

Нуртен Назифова Ахмедова (секретар)

Исмаил Османов Ахмедов (председател)

0878 184 656

16.

НЧ „Иван Вазов-1917” с.Козма Презвитер

Ангелина Станчева Стоицова (секретар)

Верка Иванова Андонова (председател)

0897 517 846

17.

НЧ „Хр. Ботев-1945” с.Красноселци

Кадрие Мехмедова Талибова (секретар)

Гюрсел Мехмедов Мустафов (председател)

0899 708 308

18.

НЧ „Просвета-1943” с.Могилец

Нуртен  Али  Хасан (секретар)

Мустафа Алиев Мустафов (председател)

0888 075 709

19.

НЧ „Култура-1940” с.Обител

Гюлсян Хюсеинова Якуб (секретар)

Анифе Хюсеин Хюсеин (председател)

0897 305 454

20.

НЧ „Хр. Ботев-1926” с.Панайот Хитово

Гюлбие   Мехмедова Феимова (секретар)

Бедри Мехмедов Бекиров (председател)

0897 738 014

21.

НЧ „Хр. Ботев-1949” с.Плъстина

Хатидже Салиева Рохлева (секретар)

Бирджихан Кямил Али (председател)

0896 015 253

22.

НЧ „д-р Петър Берон-1952” с.Пъдарино

Хатидже  Ахмедова Пашалова (секретар)

Хасан Кадиров Хасанов (председател)

0877 580 830

23.

НЧ „Възраждане-1969” с.Първан

Лейля   Мехмедова Сюлейманова (секретар)

Селим Мустафов Алиев (председател)

0889 887 801

24.

НЧ „Просвета-1951” с.Птичево

Ридван Ахмедов Хасанов (секретар)

Мехмед Ереджебов Ахмедов (председател)

0882 884 257

25.

НЧ „Васил Левски1914” с.Угледно

Хюсеин Исмаилов Горелски (секретар)

Енвер Хасанов Мусов (председател)

0897 817 007

26.

НЧ „Кирил и Методий-1955” с.Церовище

Фатиме Мехмедова Чолакова (секретар)

Емине Мусова Урумова (председател)

0878 829 925

Формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за Бюджет 2015 г. между общинските общообразователни училища

ЗАПОВЕД № 75 / 03.02.2014 год. Относно: формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за Бюджет 2014 г. между общинските общообразователни училища

ЗАПОВЕД № 105 / 20.02.2013 год. Относно: формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за Бюджет 2013 г. между общинските общообразователни училища

ЗАПОВЕД № 644 / 15.10.2012 год. Относно: закриване на полудневни детски градини и преобразуване чрез сливане на общински детски градини, обнародвана в ДВ бр. 83/30.10.2012г.

ЗАПОВЕД № 104 / 14.02.2012 год. Относно: формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за Бюджет 2012 г. на общинските общообразователни училища и детски градини

СПРАВКА за разnрeделение на средствата nолучени no ЕРС за 2012 година

ЗАПОВЕД № 71 / 05.02.2010 год. Относно: формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за Бюджет 2010 г. на общинските общообразователни училища и детски градини

ЗАПОВЕД № 110 / 11.02.2011 год. Относно: формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за Бюджет 2011 г. на общинските общообразователни училища и детски градини

 

 

ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

Регистър на детски градини

 

Наредба за водене на регистър на общинските детски градини

 

 

Заповед  формули училища № 579

Заповед формули училища № 580

 

04.01.2018 г.

 

zapoved formula DD

zapoved MD

27.02.2019

 

Заповед-формула ДД-2020

Заповед-формула МД-2020

28.02.2020 г.

ЗАПОВЕД-ФОРМУЛА-ДД-2021

ЗАПОВЕД-ФОРМУЛА-МД-2021

28.02.2021 г.

Заповеди-формули 2022 г.

zap_MD_formula

zap_DD_formula

31.03.2022 г.

Заповед-формула-ДД-2023 г.

01.09.2023

 

Заповед формула 2024 - ДД

23.02.2024 г.