Население

Територия – 401 кв. км

Брой населени места – 41

Брой жители  - 32 473

Административен център – гр.Омуртаг

 • гъстотата на населението - 69,39 д./км2
 • раждаемост - 12,14‰
 • смъртност - 10,3 ‰
 • естествен прираст - 0,4‰
 • половата структура на населението (мъже/жени) - 50,02:49,98
 • население в трудоспособна възраст - 57,81%


Етническа структура

 • турска етническа група - 67,5%
 • българска етническа група - 20,4%
 • ромска етническа група - 11,6%

- икономическо активно население - 45,0%
- коефициент на заетост - 25,7%
- безработица - 34,33%, като по-голямата част от регистрираните безработни са жени

Разпределение на населението:

 • С население над 10 000 души – гр. Омуртаг;
 • С население над 1 000 души – селата Беломорци, Врани кон, Звездица, Камбурово, Обител и Церовище;
 • С население от 500 души до 1000 души– селата Величка, Веренци, Горна Хубавка, Зелена Морава, Илийно, Козма Презвитер, Могилец, Панайот Хитово, Плъстина и Пъдарино;
 • С население от 100 до 500 души- селата Българаново, Великденче, Веселец, Висок, Голямо Църквище, Горно Козарево, Горно Новково, Горско село, Долна Хубавка, Долно Козарево, Долно Новково, Змейно, Кестеняво, Красноселци, Паничино, Петрино, Птичево, Първан, Рътлина, Станец, Угледно и Чернокапци;
 • С население под 100 души- селата Росица, Тъпчилещово и Царевци.

Сравнителна данни за броя на населението по постоянен адрес в  община Омуртаг – 2008 г . -  2010 г.

Населено място

Население по постоянен адрес /09.02.2008г./

Население по постоянен адрес /02.02.2009г./

Население по постоянен адрес /01.02.2010г./

гр. ОМУРТАГ

11035

10986

10909

с. БЕЛОМОРЦИ

1100

1115

1128

с. БЪЛГАРАНОВО

347

344

344

с. ВЕЛИКДЕНЧЕ

376

378

366

с. ВЕЛИЧКА

863

857

860

с. ВЕРЕНЦИ

610

609

612

с. ВЕСЕЛЕЦ

202

194

191

с. ВИСОК

378

382

377

с. ВРАНИ КОН

1170

1167

1151

с. ГОЛЯМО ЦЪРКВИЩЕ       

486

483

473

с. ГОРНА ХУБАВКА

514

512

508

с. ГОРНО КОЗАРЕВО

323

320

322

с. ГОРНО НОВКОВО

239

238

227

с. ГОРСКО СЕЛО

293

294

298

с. ДОЛНА ХУБАВКА             

344

339

344

с. ДОЛНО КОЗАРЕВО

500

498

498

с. ДОЛНО НОВКОВО

264

265

270

с. ЗВЕЗДИЦА

1008

1011

1016

с. ЗЕЛЕНА МОРАВА

830

824

842

с. ЗМЕЙНО

318

317

305

с. ИЛИЙНО

633

633

645

с. КАМБУРОВО

1438

1444

1451

с. КЕСТЕНЯВО

400

398

391

с. КОЗМА ПРЕЗВИТЕР

779

783

758

с. КРАСНОСЕЛЦИ

295

296

294

с. МОГИЛЕЦ

585

585

584

с. ОБИТЕЛ

1044

1038

1031

с. ПАНАЙОТ ХИТОВО

514

507

503

с. ПАНИЧИНО

170

164

163

с. ПЕТРИНО

213

214

218

с. ПЛЪСТИНА

992

988

989

с. ПТИЧЕВО

387

388

386

с. ПЪДАРИНО

932

924

923

с. ПЪРВАН

373

377

375

с. РОСИЦА

26

26

21

с. РЪТЛИНА

392

393

391

с. СТАНЕЦ

329

328

326

с. ТЪПЧИЛЕЩОВО

75

74

73

с. УГЛЕДНО

153

155

155

с. ЦАРЕВЦИ

79

77

76

с. ЦЕРОВИЩЕ

1151

1148

1153

с. ЧЕРНОКАПЦИ

503

499

490

ОБЩО

32663

32572

32437