Инфраструктура и транспорт

От елементите на транспортната инфраструктура на територията на община Омуртаг е развита само пътната мрежа. Железопътна и друг вид транспортна инфраструктура не са представени тук.

Пътната инфраструктура включва пътища от различен клас. Общата им дължина към 2004 г. е  102 км, включени в обхвата на републиканската пътна мрежа (пътища от І до ІІІ клас). Общата дължина на общинските пътища (познати доскоро като четвъртокласни  пътища) е 126,8 км. Пътят от първи клас, който преминава през територията на общината е участък от първокласен път І-4 (София – Варна). Второкласният път ІІ 48  е по направлението Търговище – Котел - Сливен. Третокласната пътна мрежа включва участъци от различни пътища обхващащи част от населените места от общината.

Основните пътища в общината са ориентирани към общинския център и го свързват с всички населени места.

Пътната мрежа е необходимият инфраструктурен фактор за реализацията на транспортното обслужване на населението. Общественият пътнически транспорт  в община Омуртаг се реализира чрез автобусни и пътнически таксиметрови превози. На територията на общината работят следните транспортни фирми: “Омуртаг транс” ООД,  СД “Кавказ-Крумови и сие” и "Кента" АД. Чрез действащата транспортна схема се осигурява ежедневна връзка на жителите на населените места в общината, както между самите села така и с общинския център. В повечето села е осигурено влизане на автобуси повече от два пъти на ден. Като цяло констатацията е, че в настоящия момент транспортното обслужване е на добро ниво. Община Омуртаг има и много добра транспортна връзка с по-големите градове в страната: София, Варна, Бургас, Шумен, В.Търново, Пловдив и др.