Община Омуртаг, с адрес гр. Омуртаг 7900, ул. „Ал. Стамболийски”2а, e-mail: obshtina_omurtag@abv.bg, radio_omurtag@abv.bg, страница в интернет www.omurtag.bg, телефон за контакти 0605/62311; 0605/62483 е доставчик на линейна медийна услуга-“Общинско кабелно радио Омуртаг”.

Удостоверението за регистрация за осъществяване на радиодейност е издадено от – Съвета за електронни медии, с адрес гр. София 1574,  бул. „Шипченски  проход”69, e-mail: office@cem.bg,   страница в интернет www.cem.bg, телефон за контакти 02/9708810.