ПРОГРАМИ

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива

 


 

Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива


 

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА
ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА
НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА
2012 – 2015 г.

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТАНА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА 2012 – 2015 г.


 

 

ПРОГРАМА „МЛАДЕЖКО РАЗВИТИЕ” - 2010 г.

Програма „Младежко развитие” - 2010г. на Община Омуртаг е разработена съобразно европейските и национални измерения в областта на младежката политика. Основава се на Европейската харта за участие на младите хора в живота на общините и регионите - Страсбург, март 1992 г., която се прие от Общински съвет – Омуртаг на 19.12.2006 г./Протокол№41, Решение№507/.Настоящата програма е в съответствие с Бялата книга на Европейската комисия „Нов тласък за европейската младеж” – Брюксел 2001 г., с решенията и препоръките по въпросите за младежта на Съвета на Европа.Основно настоящата програма се базира на потребностите и интересите на младите хора живеещи на територията на Община Омуртаг...прочети целия материал

 


 

 

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ОМУРТАГ ЗА ПЕРИОДА 2010 – 2013 ГОДИНА

Настоящата програма е разработена в съответствие с чл.79 от Закона за опазване на околната среда.

Програмата си поставя няколко основни цели:

  • Да използва природните дадености на територията на общината за развитие на икономически потенциал.
  • Да идентифицира и анализира проблемите в областта на околната среда на територията на общината, да установи причините и да предложи решения и действия за тяхното преодоляване;
  • Да открои приоритетите в разглежданата област;
  • Да обедини усилията на общинските органи, държавните институции, населението, НПО и предприятията на територията на общината за решаване на проблемите;
  • Да аргументира проектите на общината, които тя ще предложи за финансиране;
  • Да използва оптимално ограничените финансови и човешки ресурси като ги съсредоточи за решаване на най-приоритетните проблеми...прочети целия материал

Приложение 1 Населени места община Омуртаг - жители.;

Приложение 2 Лечебни растения, характерни или вероятни за територията на община Омуртаг.;

Приложение 3 Данни от годишния доклад на РИОСВ      – Шумен.;

Приложение 4 Данни от ХЕИ – Търговище.;

Приложение 5 Измерени шумови нива на пунктовете в град Омуртаг през 2008 година в ДБА.;

Приложение 6 Максимални, средни, минимални нива на пунктовете в град Омуртаг в ДБА за 2007 и 2008 г.;

Приложение 7 Източници за финансиране на екологични проекти.