Общински младежки съвет – Омуртаг е неправителствена, неполитическа доброволна и отворена за всички млади хора организация. Той е учреден на 28 ноември 2008 година. В него членуват 25 младежи. Основната цел на организацията е да отстоява интересите на младите хора на територията на общината пред структурите на гражданското общество.

Младежкият съвет се ръководи от принципите на равнопоставеност, откритост, конструктивност, взаимно доверие и зачитане на интересите на всички членове. Организацията има задачата да съдейства за изграждането на единна гражданска  позиция у младите хора в обществото, мисленето им като жители на община Омуртаг и региона за тяхната лична и професионална реализация.

Защото нека не забравяме, че младежите са нашето бъдеще.