Избор на туроператор за предоставяне на комплексна логистична услуга – организиране и провеждане на екскурзии и зелени училища 9063489

Избор на туроператор за предоставяне на комплексна логистична услуга – организиране и провеждане на екскурзии и зелени училища" в рамките на проект „Учим, творим и успяваме заедно" по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.002-0087 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

 

обява - АОП

 

Документация

19.04.2017 г.


Протокол

 

30.05.2017 г.

 

Д 6 Договор U4

 

12.06.2017 г.