Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дневен център за стари хора, Домашен социален патронаж и Обществени трапезарии при Община Омуртаг - 00449-2016-0001

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дневен център за стари хора, Домашен социален патронаж и Обществени трапезарии при Община Омуртаг

Публикувано на 03.02.2016 г.

П Р О Т О К О Л 1

От дейността на комисия, назначена със Заповед № 185/08.03.2016 г.  на инж. Мехмед Ибрахимов Мехмедов - Зам.-кмет на Община Омуртаг, упълномощен със Заповед № 56/01.02.2016 г. на Кмета на Община Омуртаг, за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в открита процедура при условията на опростените правила за възлагане на  обществена поръчка с предмет: ”Доставка на хранителни продукти за нуждите на  Дневен център за стари хора, Домашен социален патронаж и Обществени трапезарии при община Омуртаг”, открита с Решение № 1/03.02.2016 г. на Зам. кмета на община Омуртаг,  с УИК в РОП  00449-2016-0001, съставен на основание чл. 68, ал. 7 от ЗОП

дата на публикуване: 14.03.2016 г

съобщение по чл.69а, ал.3 от ЗОП

дата на публикуване: 16.03.2016 г.

 

П Р О Т О К О Л  № 2

 

П Р О Т О К О Л  № 3

 

Решение

дата на публикуване 24.03.2016 г.

Договор ОП 1

Договор ОП 2

Договор ОП 3

Договор ОП 4

Договор ОП 5

Договор ОП 6

дата на публикуване 05.05.2016 г.