Община Омуртаг обявява открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ. 169, АЛ. 1, Т. 1 – Т. 5, АЛ. 2 И АЛ. 3 ОТ ЗУТ, ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ НА ОБЕКТИ - МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ИЗГРАЖДАНИ ПО ИНДУСТРИАЛЕН СПОСОБ – НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ОМУРТАГ, ВЪВ ВРЪЗКА С „НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ”  • ПРОТОКОЛ (по чл. 101г, ал. 4 от Закона за обществените поръчки) на комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на офертите по обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ, обследване за енергийна ефективност и изготвяне  на технически паспорт на обекти - многофамилни жилищни сгради изграждани по индустриален способ – на територията на град Омуртаг, във връзка с „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”, проведена по реда на глава осма „а“ от Закона заобществените поръчки

Публикуван на 20.05.2015 г.


 

  • ДОГОВОР на основание чл. 101 е, ал.1 от ЗОП във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП

Публикуван на 22.06.2015 г.

ДОГОВОР
На основание чл. 101 е, ал.1 от ЗОП във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП