Община Омуртаг обявява открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:

„ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: „МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ЗАЛА ЗА МЕРОПРИЯТИЯ НА ЗАКРИТО, ГР.ОМУРТАГ"

Идентификационен номер на обществената поръчка в Регистъра на обществените поръчки:

00449-2014-04

Описание:

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Изготвяне на инвестиционен проект за обект: „Мултифункционална зала за мероприятия на закрито, гр.Омуртаг"”, във фаза Работен проект, в съответствие с Техническата спецификация и Заданието за проектиране

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 03.12.2014 17:00


Документация за участие в процедурата:

пет 21.11.2014 15:38


Публикуван на 26.01.2015 г.


Публикувано на: ср 17.6.2015 2:09

 


 

Публикавуно на: четв 19.11.2015 12:51