ПРЕДИМСТВА НА ВОЕННАТА СЛУЖБА

 • Редовна заплата - минимум 1 219 лв. в съотвестие със заеманата длъжност и присвоеното военно звание.  С всяка  година трудов стаж  то нараства с 2%.
 • Допълнителни възнажраждения и социални придобивки.
 • Порционни пари, които не се облагат с данъци.
 • Всички осигуровки са изцяло за сметка на държавния бюджет.
 • Първа категория труд (3 прослужени години се равняват на 5 трудов стаж).
 • Годишен отпуск - 30 работни дни (за всяка прослужена година се увеличава с един ден).
 • Осигуряване на жилище или заплащане на част от наема.
 • Ползване на лечебните, санаториални, профилактични заведения,  почивните и спортни бази на МО.
 • Веднъж в годината пътуването на военнослужещите и техните семейства при отиване и връщане от платен годишен отпуск на територията на страта е за сметка на Министерство на отбраната.
 • Възможност за кариерно израстване, допълнително обучение и повишаване на квалификацията.
 • Български военни контингенти участват в мисии извън територията на страната.
 • Няма ограничения за пол, раса, религиозна или етническа принадлежност.
 • На военна служба постъпват и жени.
 • Осигурява се униформено  облекло или левовата му равностойност.
 • Безплатна харана и ободряващи напитки при носене на дежурства.

Свободните длъжности за военнослужещи се обявяват със заповед на министъра на отбраната.

Можете да разберете за тях от следните източници:

- сайт на Министерство на Отбраната;

- сайт на Централно военно окръжие;

- Фейсбук страницата на ВО – Търговище, на тел. 0601/62431 и 0882 55 20 10

e-mail: vo-targovishte@comd.bg

-Офиса за военен отчет в общини Попово и Опака тел: 0896625836 e-mail: ofis_popovo@comd.bg

ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ   КАНДИДАТИТЕ ЗА ВОЕННА СЛУЖБА

Приемат се български граждани, отговарящи на следните условия:

-да имат средно или по-високо образование;

-да имат навършени 18 години,към датата на приемане на военна служба;

-да не са по-възрастни от 40 години;

-да са годни за военна служба;

-да са психологически пригодни;

-да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

-срещу тях да няма образувано наказателно производство от общ характер;

-да нямат друго гражданство;

-да не са освобождавани от военна служба, поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;

-да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната.

При кандидатстване се извършват обстойни безплатни медицински прегледи във ВМА и тест за психологическа пригодност. Полагат се изпити за интелигентност и по физическа подготовка за бързина, сила и издръжливост, като критериите са съобразени с пола и възрастта на кандидатите. Класиралите се преминават курс по начална военна подготовка.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА  КАНДИДАТСТВАНЕ  ЗА    ВОЕННА СЛУЖБА

Българските граждани, които кандидатстват за приемане на военна служба, подават във Военно окръжие - Търговище или в офисите за военен отчет в общините следните документи:

 • заявление;
 • автобиография;
 • копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
 • копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионален опит;
 • свидетелство за съдимост (издава се служебно от ВО - Търговище);
 • лична амбулаторна карта с отразен актуален здравословен статус и етапна епикриза по образец;
 • удостоверение от Регионалния център за психично здраве/психодиспансер;
 • копие от военноотчетна книжка(ако има такава);
 • декларации за наличие на обстоятелствата по чл.141, ал.1, т. 5-7 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
 • декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба с по-ниско звание от притежаваното от тях в запаса (ако имат такова);
 • съгласие за предоставяне и обработка на личните данни;
 • други документи, съгласно изискванията на конкурса.

 

Презентация военна служба