Актуално 2024

Заповеди от директора на Областна дирекция "Земеделие" Търговище по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ

ОТНОСНО: Разпределение на масивите за ползване в землищата на община Омуртаг

05.01.2024 г.

Публично обсъждане на бюджет 2024 на 29.01.2024

 

 

1. Покана
2. Бюджет - кратка информация за граждани
3. Приложение 1 - Приходи
4. Приложение 2 - Разходи
5. Капиталова програма
22.01.2024 г.

Заповеди от директора на Областна дирекция "Земеделие" Търговище

по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ

ОТНОСНО: Разпределение на масивите за ползване в землищата на община Омуртаг

Заповеди за селата Веренци, Илийно, Красноселци, Първан и Станец

25.01.2024 г.

 

Заповеди от директора на Областна дирекция "Земеделие" Търговище по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ
ОТНОСНО: Разпределение на масивите за ползване в землищата на община Омуртаг

за селата Зелена морава, Змейно, Паничино, Птичево, Росица, и град Омуртаг

31.01.2024 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА  ОМУРТАГ

Обявява се процедура за подбор на здравен медиатор

23.02.2024

 

ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБРАНИЯ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ОМУРТАГ СЛЕД ПРОВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ. 445, АЛ.3 ОТ ИК И ИЗВЪРШВАНЕ НА НОВО ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ В СИК № 252200037 С.МОГИЛЕЦ, СИК № 252200012 С.БЕЛОМОРЦИ И СИК № 252200055 ГР.ОМУРТАГ

РЕШЕНИЕ № 162 / 16. 03.2024 г.

ОТНОСНО: обявяване на избрания за Кмет на община Омуртаг след проведена процедура по чл. 445, ал.3 от ИК и извършване на ново преброяване на гласовете в СИК  № 252200037 с.Могилец, СИК № 252200012 с.Беломорци и СИК № 252200055 гр.Омуртаг

Общинската избирателна комисия на основание Чл.87, ал.1, т.26 от ИК, чл. 452 от Изборния кодекс във вр. с Решение № 2745 от 07.03.2024 г. на Върховният административен съд на Република България и решение № 172 от 24.11.2023 г., по административно дело № 215 от 2023 година на Административен съд – Търговище и въз основа на получените данни от протоколите на СИК,  разписка за съответствие на приетите, въведени и потвърдени секционни протоколи за избиране на Кмет на община, предложение за протокол на ОИК за избиране на кмет на община и предложение за решение на ОИК за избиране на Кмет на община (и трите предложения генерирани от системата на Информационно обслужване АД и по приложение към решението), Р Е Ш И :

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на община Омуртаг, област Търговище

ЕШРЕФ ХАСАНОВ ЕШРЕФОВ, ЕГН 851015****

издигнат от МК СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ (НДПС),

получил 5118 действителни гласове.

Решението е прието единодушно.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд в 7 дневен срок от обявяването му съгласно чл. 459, ал.1 от ИК.

 

ЗА ДЕТАЙЛИ  ТУК

 

 

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕО ЗА ОБЕКТ: "ДОПЪЛНИТЕЛНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА С. ЧЕРНОКАПЦИ, ОБЩИНА ОМУРТАГ"

18.03.2024

 

Относно: Осигуряване на пожарната безопасност, предотвратяване и гасенето на пожари в горските територии на Община Омуртаг, Област Търговище

Заповед №149 от 01.04.2024 г.

 

Заповед №152

 

Заповед №153

 

Заповед № 92

Относно осигуряването на пожарна безопасност в Област Търговище

Областен Управител на Търговище

18.04.2024 г