НАРЕДБА № РД-02-20-8
от 11.05.2012 г.
за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в
сгради в режим на етажна собственост
(Обн. ДВ. бр. 40 от 29 май 2012 г.)

НАРЕДБА № РД-02-20-8 от 11.05.2012 г.

за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците всгради в режим на етажна собственост (Обн. ДВ. бр. 40 от 29 май 2012 г.)