Общински горски фонд Годишен план за сеч Заповеди Конкурси и Търгове


Общински горски фонд Годишен план за сеч Заповеди Конкурси и Търгове

 

Годишен план за сеч

Годишен план  за ползване на дървесина в общински горски територии – общинска собственост за 2024 г. и даване на съгласие за ползване на дървесината чрез продажба на стояща дървесина на корен

 

Процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по сортиментни ведомости от годишния план за ползване на дървесина за 2024 год. от горски територии собственост на Община Омуртаг

05.06.2024 г.

Заповед № 268 от 25.06.2024 г. за комисия за търг гори

25-06-2024

 

Протокол от Комисия нзначена със Заповед № 268 от 25.06.2024 г.

27-06-2024 г

Протокол № 2 на Комися назначена със Заповед № 268 от 25.06.2024 г.

03-07-2024 г.

Заповед № 288 от 04.07.2024 г. за прекратяване на процедура Гори