Окончателен протокол мери 2017-2018

30.05.2017 г.

Протокол

26-04-2017

 

 

 

Окончателен протокол - мери 2016 - 2017

 

01.06.2016

 

 

Заповед №40 от 25.01.2015 г.

 


 

СПИСЪК

По чл.21 от НПКДСл

На основание чл.21, ал.1 от НПКДСл и Решение на комисията по Протокол от 06.01.2015г. за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Главен експерт “Канцелария, Общински съвет и Постоянни комисии” в административно звено „Канцелария, човешки ресурси и Общински съвет” при община Омуртаг се изготви списък на допуснатите и недопуснатите кандидати:

І. ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ:

1. Сениха Алиева Аптулова - гр.Омуртаг, ул.”Македонска”№9

ІІ. НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ:

Станислава Василева Стаменова- гр.Търговище, ул.”Никола Симов”№24

МОТИВИ: Чл.20, ал.2, предл.второ от НПКДСл, след преглед на трудова книжка №1, серия И, № 830048 се установи, че кандидатът не притежава 2 години професионален опит. Посочен е единствено опит от 31.03.-30.09.2014 год. опит като експерт-юрист в РС на КНСБ-Търговище. Изискване за заемане на длъжността е и кандидатът да притежава висше образование съсспециалност – икономика, публична администрация. Представена е диплома за висше образование по специалност „Право”.

ІІІ. ДАТА НА КОНКУРСА.

Посочените кандидати в т.І трябва да се явят на тест на 22.01.2015 г. от 10,30 часа в сградата на Общинска администрация Омуртаг.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

РЕМБИЕ ЕРЕДЖЕБОВА


 

СПИСЪК

По чл.21 от НПКДСл

На основание чл.21, ал.1 от НПКДСл и Решение на комисията по Протокол от 06.01.2015г. за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността главен експерт „Социална политика” административно звено „Хуманитарни дейности” при община Омуртаг се изготви списък на допуснатите и недопуснатите кандидати:

 

І.ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ:

1. Шенай Мустафова Алиева- адрес:гр.Омуртаг, ул.”Аспарух”№1

ІІ. НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ:

НЯМА

ІІІ. ДАТА НА КОНКУРСА.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 22.01.2015 год.
от 09,30 часа в сградата на общинска администрация Омуртаг, Заседателна зала.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

РЕМБИЕ ЕРЕДЖЕБОВА


СПИСЪК

По чл.21 от НПКДСл

На основание чл.21, ал.1 от НПКДСл и Решение на комисията по Протокол от 06.01.2015г. за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Младши експерт “Недвижими имоти, данъчни оценки” в административно звено „Местни данъци и такси” при община Омуртаг се изготви списък на допуснатите и недопуснатите кандидати:

І. ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ:

1. Сервет Вели Мустафова-с.Красноселци, ул.”Евгени Команов”№18

ІІ. НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ:

Станислава Василева Стаменова- гр.Търговище, ул.”Никола Симов”№24

МОТИВИ: Чл.20, ал.2, предл.второ от НПКДСл, след преглед на трудова книжка №1, серия И, № 830048 се установи, че кандидата не притежава 2 години професионален опит за длъжността. Посочен е единствено опит от 31.03.-30.09.2014 год. опит като експерт-юрист в РС на КНСБ-Търговище, опит от 01.06.-30.08.2012год. като офис-сътрудник в „Мебел стил”ООД и опит от01.01.2003-06.2004год. като координатор-соц.дейности в НПО „Надя” и Асоциация „Ная”.

Изискване за заемане на длъжността е и кандидатът да притежава Образователно-квалификационна степен –професионален  бакалавър по …., със специалност – икономика, стопанско управлениеПредставена е диплома за висше образование по специалност „Право”.

ІІІ. ДАТА НА КОНКУРСА.

Посочените кандидати в т. І трябва да се явят на тест на 22.01.2015 година от 13,00 часа в сградата на Общинска администрация Омуртаг.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

РЕМБИЕ ЕРЕДЖЕБОВА


 

СПИСЪК

По чл.21 от НПКДСл

На основание чл.21, ал.1 от НПКДСл и Решение на комисията по Протокол от 06.01.2015г. за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Гл.експерт Регистрация, обработка, ревизии и проверки” в административно звено „Местни данъци и такси” при община Омуртаг се изготви списък на допуснатите и недопуснатите кандидати:

І. ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ:

1. Семиха Мехмедова Гюлбахарова-гр.Омуртаг, ул.”Дунав”№11

ІІ. НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ:

Станислава Василева Стаменова- гр.Търговище, ул.”Никола Симов”№24

МОТИВИ: Чл.20, ал.2, предл.второ от НПКДСл, след преглед на трудова книжка №1, серия И, № 830048 се установи, че кандидата не притежава 2 години професионален опит за длъжността. Посочен е единствено опит от 31.03.-30.09.2014 год. опит като експерт-юрист в РС на КНСБ-Търговище, опит от 01.06.-30.08.2012год. като офис-сътрудник в „Мебел стил”ООД и опит от01.01.2003-06.2004год. като координатор-соц.дейности в НПО „Надя” и Асоциация „Ная”.

Изискване за заемане на длъжността е и кандидатът да притежава висше образование със специалност – икономически, стопански наукиПредставена е диплома за висше образование по специалност „Право”.

ІІІ. ДАТА НА КОНКУРСА.

Посочените кандидати в т. І трябва да се явят на тест на 22.01.2015 година от 11,30 часа в сградата на Общинска администрация Омуртаг.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

РЕМБИЕ ЕРЕДЖЕБОВА


 

ЗАПОВЕД №721 от 06.10.2014 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ОМУРТАГ

 


 

ОБЩИНА ОМУРТАГ

СПИСЪК

По чл.95 от Кодекса на труда

На основание чл.95 от Кодекса на труда и Решение на комисията по Протокол от 02.04.2013г. за класиране на кандидати за длъжността “ДИРЕКТОР” на Исторически музей-гр. Омуртаг, се изготви списък на класираните кандидати:

С пълния текст можете да се запознаете оттук.

 

 


 

ОБЩИНА ОМУРТАГ

СПИСЪК

По чл.93 от Кодекса на труда

На основание чл.93 от Кодекса на труда и Решение на комисията по Протокол от 26.03.2013г. за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността “ДИРЕКТОР” на „Исторически музей» , гр. Омуртаг се изготви списък на допуснатите и недопуснатите кандидати:

 

С пълния текст можете да се запознаете оттук.


 

 

ОБЩИНА ОМУРТАГ

СПИСЪК

По чл.95 от Кодекса на труда

На основание чл.95 от Кодекса на труда и Решение на комисията по Протокол от 18.03.2013г. за класиране на кандидати за длъжността “ДИРЕКТОР” на следните общински детски градини на територията на община Омуртаг:

1. Целодневна детска градина “Първи юни”, с. Врани кон, ул. Стара планина 19;

2. Целодневна детска градина “Космонавт”, с. Камбурово, ул. Палатица 7;

3. Целодневна детска градина “Щастливо детство”, с. Обител, ул. Георги Димитров 7.

се изготви списък на класираните кандидати:

 

С пълния текст можете да се запознаете оттук.

 


 

ОБЩИНА ОМУРТАГ

 

СПИСЪК

По чл.93 от Кодекса на труда

На основание чл.93 от Кодекса на труда и Решение на комисията по Протокол от 07.03.2013г. за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността “ДИРЕКТОР” на следните общински детски градини на територията на община Омуртаг:

1.Целодневна детска градина “Първи юни”, с. Врани кон, ул. Старапланина 19;

2.Целодневна детска градина “Космонавт”, с. Камбурово, ул. Палатица7;

3.Целодневна детска градина “Щастливо детство”, с. Обител, ул.Георги Димитров 7.

се изготви списък на допуснатите и недопуснатите кандидати:

С пълния текст можете да се запознаете оттук.


ОБЩИНА ОМУРТАГ

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл.91, ал.1 от Кодекса па труда и във връзка с чл. 8, ал. 5 от Закона за закрила и развитие па културата и чл. 28. ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед № 82/08.02.2013 г. на Кмета на община Омуртаг

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА Исторически музей гр. Омуртаг

С пълния текст можете да се запознаете оттук.ОБЩИНА ОМУРТАГ

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.90и чл.91 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 37, ал. 5и 6 от Закона за народната просвета и Заповед № 61/30.01.2013г. на Кмета на община Омуртаг

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” на следните общински детски градини на територията на община Омуртаг.

С пълния текст на обявата можете да се запознаете оттук.


ОБЩИНА ОМУРТАГ

СПИСЪК

По чл.21 от НПКДСл

На основание чл.21, ал.1 от НПКДСл и Решение на комисията по Протокол от 01.02.2013г. за допуснатите и недопуснатите кандидатиза длъжността старши юрисконсулт в административно звено: Дирекция „Канцелария, човешки ресурси и Общински съвет” се изготви списък на допуснатите и недопуснатите кандидати.

С пълния текст можете да се запознаете оттук.


ОБЩИНА ОМУРТАГ

СПИСЪК

По чл.21 от НПКДСл

На основание чл.21, ал.1 от НПКДСл и Решение на комисията по Протокол от 01.02.2013г. за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността старши юрисконсулт в административно звено: Дирекция „Проекти, инвестиции, строителство и обществени поръчки” се изготви списък на допуснатите и недопуснатите кандидати.

С пълния текст можете да се запознаете оттук.

ОБЩИНА ОМУРТАГ

ОБЯВЛЕНИЕ

Общинска администрация Омуртаг, дирекция „Канцелария, човешки ресурси,  Общински съвет и Обществен посредник”, 7900, гр.Омуртаг, ул.”Александър Стамболийски” №2А, тел. Номер: 0605/ 6- 23 - 11, на основание чл. 14 от НПКДС

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

1. За длъжността Ръководител „Вътрешен одит” (началник сектор), Сектор „ Вътрешен одит”;

С пълния текст можете да се запознаете тук

 

ОБЩИНА ОМУРТАГ

ОБЯВЛЕНИЕ

Конкурс за избор на изпълнителен директор на МБАЛ-ОМУРТАГ, ЕАД

 

 

 

Обявление за конкурс

Община Омуртаг в качеството си на бенефициент по Проект”Активно включване на хора с увреждания и техните семейства за успешна реализация ”,  Договор № BG05M9OP001-2.005-0100-C01, финансиран по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005 "Активно включване" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г., съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

ЗА  ПОДБОР И НАЕМАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

ЗА  ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНА СОЦИАЛНА УСЛУГА

12.06.2017 г

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ПРИЕМ  НА  ЗАЯВЛЕНИЯ  ЗА ПОДБОР НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА ИНТЕГРИРАНА СОЦИАЛНА УСЛУГА И ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА  ВКЛЮЧВАНЕ В ОБУЧЕНИЕ  И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНА СОЦИАЛНА УСЛУГА

по Проект „Активно включване на хора с увреждания и техните семейства за успешна реализация”, Договор № BG05M9OP001-2.005-0100-C01,

по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г., съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз

12.06.2017 г.

 

 


ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР

дата на публикуване: 24.11.2017 г


разпреледение Мери 2018-2019 г. ПРОТОКОЛ

дата на публикуване: 30.04.2018 г

 

 

окончателен протокол за разпределяне на мери и пасища за стоп. 2018-2019 г.

дата на публикуване: 01.06.2018 г

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

За длъжността Ръководител „Вътрешен одит” (началник сектор), Сектор „ Вътрешен одит”;

15.04.2019 г.

 

Окончателен протокол мери 2019/2020


Тръжни документи - Заповед 404

20.11.2020г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

За длъжността Ръководител „Вътрешен одит” (началник сектор), Сектор „ Вътрешен одит”;

24.02.2021 г.

 

 

Разпределние на пасища мери и ливади от ОПФ за стоп. 2021/2022 г.

 

Протокол  Мери 2021-2022-№1

Протокол  Мери 2021-2022-№2

Протокол  Мери 2021-2022-№3

Протокол  Мери 2021-2022-№4

29.04.2021 г.

Окончателен протокол - мери 2021 - 2022

31.05.2021 г

протокол по чл.37и ал.4 и ал.7 от ЗСПЗЗ за стоп.2021-2022 г.

01.02.2022 г.

Конкурси от 01.06.2022 г.

протокол мери за стоп.2022/2023

02.06.2022 г.

Конкурси от 13.03

З АП О В Е Д  полски пътища 2023

13.03.2023 г


Протокол №1 от 28.04.2023 г. за разпределяне на пасища,мери и ливади от ОПФ за стоп 23/24 г

11.05.2023

Окончателен протокол за разпределение на пасища,мери и ливади от ОПФ за стоп. 2023/2024 г.

31.05.2023