ИНФОРМАЦИЯ COVID 19

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО COVID 19

 

ЗАПОВЕД РД - 01 -  143 / 20.03.2020 г.

23.03.2020 г.

 

Община Омуртаг обявява телефонен номер за приемане на заявки за закупуване на храна и медикаменти в работните дни от 8,00 часа до 17,00 часа на тел 060562311 г-жа Хасанова.

Освен от възрастни, болни и трудноподвижни хора, заявки се приемат и от граждани, които

са в карантина и не могат да напуснат домовете си.

В населените места в общината, тази услуга се извършва от кметовете по местонахождение !

24.03.2020 г.

ДО ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ОМУРТАГ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, ПРИЯТЕЛИ,

Намираме се в безпрецедентна ситуация, излизането от която изисква личната ангажираност на всеки от нас. Въпреки предприетите мерки и усилията на много институции по предотвратяване разпространението на епидемията от коронавируса  COVID -19, според прогнозите на здравните власти, пикът тепърва предстои. Ресурсите на държавата и на нас – местната власт, обаче са ограничени. Голяма е вероятността в скоро време много наши приятели съседи, близки и роднини да имат нужда от вашата помощ и  подкрепа.

Затова се обръщам към всеки един от Вас, които бихте искали и можете да помогнете, да се включите в кампанията по набиране на доброволци за осигуряване на социален патронаж на най-рисковата група – възрастните ни съграждани, като при необходимост разнасяте храна по домовете им, снабдявате ги с продукти от първа необходимост и други дейности.

От доброволци имат нужда и българските лекари и медицински персонал, както и служителите от Регионалните здравни инспекции, които поемат най-тежките случаи, с риск за своя живот и здраве и този на членовете на техните семейства.

Ключово за ограничаване на епидемията е осигуряването на дезинфекция на нашите населени места, на болниците и здравните пунктове и навсякъде, където има струпване на хора.

 

Ако сте готови да се включите като доброволци, моля пишете ни на следния електронен адрес: obshtina_omurtag@abv.bg

или позвънете на телефон: 0605/ 6-23-11

Важно е да посочвате вашите три имена, ЕГН, както и вашите професионални умения и телефон за връзка.

За всеки един от доброволците, които ще бъдат ангажирани само при възникнала необходимост, са осигурени необходимите предпазни средства.

Остава ни надеждата, с оглед  на предприетите ограничителни мерки, че няма да се стига до ангажиране на доброволчески групи, но сме длъжни да бъдем подготвени.

Ние сме доказали, че в момент на кризи можем да сме единни, да си помагаме и да се справяме с далеч по-големи рискове и опасности. Сигурен съм, че с общи усилия, с вашата доброволческа помощ ще се справим и с тази епидемия, която промени живота на целия свят.

Благодаря на всеки от Вас, който е готов да участва в тази хуманна мисия.

Кмет на Община Омуртаг:

инж.Ешреф Ешрефов

 

 

Министър Ананиев издаде заповед, с която удължава срока на всички въведени противоепидемични мерки до 12 април, включително

Във връзка с обявеното с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб, здравният министър Кирил Ананиев издаде заповед, с която удължава срока на всички въведени противоепидемични мерки (със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г., Заповед № РД 01-131/17.03.2020 г., Заповед № РД 01-139/19.03.2020 г. и Заповед № РД 01-144/22.03.2020 г.) до 12 април 2020 г., включително.

Допуска се в големите търговски центрове тип МОЛ да работят доставчиците на платежни услуги, при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания, в т.ч. дезинфекция, проветряване и инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала, осигуряване на лични предпазни средства и недопускане до работа на служители с прояви на остри заразни заболявания.
26.03.2020 г.

Днес, най-важното е усилията на всеки един от нас да бъдат насочени към това, заедно, като общество, да преминем през изпитанието COVID-19 и да излезем от него не просто по-силни, а и единни.

Сега от най-голяма подкрепа се нуждае здравната ни система и всички онези хора, чиито професионални знания и опит са фокусирани върху това да гарантират на всички нас адекватна медицинска грижа по време на пандемия.

Това е трудна задача, изискваща съпричастност. Затова „МБАЛ-ОМУРТАГ ЕАД обявява кампания за набиране на средства за справяне с кризата COVID-19. Набраните средства ще бъдат използвани за покриване на спешни нужди за медицинска техника, предпазни облекла на персонала, медикаменти, дезинфектанти, консумативи, тестове и други разходи директно свързани с кризата.


Дарителската сметка на „МБАЛ-ОМУРТАГ“ ЕАД е:

IBAN: BG45FINV91501317430036

BIC код: FINVBGSF

Нека бъдем солидарни и всички, които имат възможност да се включат в кампанията!

 

03.04.2020 г

Съобщение

21.04.2020 г.

 

ЗАПОВЕД

№ 358/ 20.10.2020г./ гр.Омуртаг


На основание чл.44, ал.2 и чл.44, ал.1, т.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) във вр. с Решение  № 325 от  14 май  2020 година за обявяване на извънредна епидемична обстановка на Министерски съвет на Република България, Заповед № РД-01-603/13.10.2020г. на Министъра на здравеопазването

НАРЕЖДАМ:

І. 1. Изпълнителният Директор на „Многопрофилна болница за активно лечение- Омуртаг“ ЕАД, гр.Омуртаг и Управителят на „Медицински Център І-Омуртаг“ ЕООД, гр.Омуртаг да предприемат спешни и незабавни мерки за стриктно спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-548/30.09.2020г. на Министъра на здравеопазването и осъществяване на строг контрол на входа по отношение на броя на влизащите лица и носенето на защитни маски за лице в „МБАЛ-Омуртаг“ЕАД и „МЦ-І-Омуртаг“ЕООД.

2. Управителят на „Общински пазари и тържища“ ЕООД, гр.Омуртаг да създаде организация за функционирането на кооперативния и седмичния пазари в град Омуртаг, като се отчете конкретната специфика като разположение, капацитет и брой на участващи търговци (физически и юридически лица, в т.ч. и производители за директни доставки на малки количества суровини и храни до краен потребител) и при спазване на санитарно-хигиенните изисквания и противоепидемични мерки посочени в Заповед № РД-01-548/30.09.2020г. и последващи заповеди на Министъра на здравеопазването.

3. Директорите на детски градини и училища на територията на община Омуртаг и Постоянна детска ясла №1, гр.Омуртаг, в т.ч. и раздавателен пункт към ПДЯ №1 да предприемат съответните правни и фактически действия в срок до 23 октомври 2020 година относно организацията, реда и начина на осъществяване на контрол за стриктно спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-548/30.09.2020г. на Министъра на здравеопазването и последващи заповеди, инструкции и указания на Министъра на образованието и науката.

4. Да се преустановят сбирки и мероприятия на пенсионерските клубове на територията на община Омуртаг.

5. Да се ограничат частните мероприятия с масов характер на открито и закрито.

 

ІІ. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, освен мерките по т. 1 – 3 от Заповед № РД-01-548/30.09.2020г. на Министъра на здравеопазването, да прилагат стриктно и следните противоепидемични мерки:

а) организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция най- малко от 1,5 м. между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито;

б) осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта;

в) създават организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица и носенето на защитни маски за лице;

г) поставят на видно място информационни табели или информират по друг начин потребителите на услуги за задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.

ІІІ. Всички лица, когато се намират в закрити обществени места, в т. ч. транспортни средства за обществен превоз, лечебни и здравни заведения, аптеки, оптики, административни учреждения и други места, в които се обслужват или имат достъп гражданите, автогари, търговски обекти, църкви, манастири, храмове, музеи и др., са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), съгласно Заповед № РД-01-548/30.09.2020г. на Министъра на здравеопазването

ІV. Изключение от задължението по т. ІІІ се допуска за:

а) клиентите в местата за хранене и в питейните заведения;

б) спортуващите на закрито за времето на физическата дейност;

V. Поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.) на всички открити обществени места е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО.

VІ. По смисъла на т. V „обществени“ са местата, които са свободно достъпни и/или са предназначени за обществено ползване.

VІІ. Противоепидемичната мярка за спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. разстояние между лица, които не са от едно семейство/домакинство се прилага и за всички лица, които се намират на открити обществени места (в т.ч. паркове, улици, автобусни спирки).

VІІІ. Противоепидемичните мерки са задължителни за прилагане от всички работодатели/органи по назначаване и физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, както и за организаторите на масови мероприятия, независимо от техния характер.

ІХ. Лицата от т.І до т. ІІІ са отговорни за организиране на прилагането и изпълнението на въведените противоепидемични мерки.

Х. РУ „Полиция“-Омуртаг да оказва съдействие на общинските служители за стриктното контролиране по спазване на противоепидемичните мерки на територията на община Омуртаг, в т.ч. да осигури постоянно присъствие на служител в „Многопрофилна болница за активно лечение- Омуртаг“ ЕАД и „Медицински Център І-Омуртаг“ ЕООД.

 

Въведените противоепидемични мерки на територията на община Омуртаг се въвеждат считано от 21.10.2020 до 03.11. 2020 година.

Същите подлежат на изменение и отмяна при необходимост или съществена промяна на противоепидемичните мерки на национално ниво.

 

Контролът по настоящата заповед възлагам на инж.Мехмед Мехмедов-зам.кмет на Община Омуртаг и Стела Атанасова- Секретар на община Омуртаг.

 

Препис от настоящата заповед да бъде връчена на Управителя на „Общински пазари и тържища“ ЕООД, гр.Омуртаг, Директорите на детски градини и училища на територията на община Омуртаг и Постоянна детска ясла №1, гр.Омуртаг, кметовете и кметските наместници на населени места на територията на община Омуртаг, РУ на МВР – Омуртаг и съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

Заповедта да бъде обявена на официалната интернет страница на Омуртаг и по местния радиовъзел за сведение на населението на територията на община Омуртаг.

ЮНАЛ БЕХЧЕТОВ ОСМАНОВ /п/

Зам.Кмет на община Омуртаг

(упълномощен със Заповед № 423/03.08.2016г.

на Кмета на община Омуртаг)

 

 

 

Съгласувал Гл.ю.к. Владислава Петрова /п/

 

20.10.2020 г.

 

З А П О В Е Д

№ 324

гр. Омуртаг, 02.08.2021 г.

02.08.2021 г.