Доклад относно одобряване на "Правила за работата на Съвета на Директорите на "Многопрофилна болница за активно лечение-Омуртаг" ЕАд - гр.Омуртаг

Доклад относно одобряване на "Правила за работата на Съвета на Директорите на "Многопрофилна болница за активно лечение-Омуртаг" ЕАд - гр.Омуртаг

1.10.2020 г.