Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ


Декларации по чл.35,ал.1,т.2 във връзка с чл.37, ал.1 от ЗПКОНПИ

Регистър на Декларации по чл.35, ал.1, т.2 във връзка с чл.37, ал.1 от ЗПКОНПИ

 

Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет - Омуртаг

 

Доклад от заседание на ПК “Обществен ред, сигурност, заявления, сигнали, социална политика и правомощия по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“ към Общински съвет - Омуртаг

 

Регистър на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ във вр. с §2 от ДР на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

 

ДЕКЛАРАЦИИ

 

 

Декларации ЗПКОНПИ служители

 

Доклад на комисията

 

Регистър на Декларациите 2018г.

 

Декларации служители

 

Регистър на Декларации - 2019г.

 

ДОКЛАД

от дейността на Комисия,овластена със Заповед № 454 /02.11.2018 г от Кмета на община Омуртаг

15.06.2019 г.

 

Регистър на декларации на служители - 2019г.

 

 

Регистър на Декларации - 2019г.

Доклад

15.06.2019 г.

 

Доклад на ПК по ЗПКОНПИ

Регистър на декларации - Кмет на община, кметове на кметства

Регистър на декларации - общински съветници

 

Декларации кметове

Декларации общински съветници

07.01.2020г

ДОКЛАД

29.07.2020

Регистър на декларации на кметове, управители на Търг. дружества - 2020г.

13.08.2020 г.

 

Доклад на ПК по "ОРСЗССППпоЗПКОНПИ"

19.08.2020 г.

Доклад на ПК по "ОРСЗССППпоЗПКОНПИ

 

Регистър на декларации на кметове, управители на Търг. дружества - 2022г.

Доклад на комисия - 30.05.2023

15.06.2023г