Решения на Общински съвет Омуртаг 2023-2027

Решения на Общински съвет Омуртаг 2023-2027

Решение 1 - Комисия за избор на Председател на ОбС-Омуртаг

Решение 2 - Избран Председател на ОбС-Омуртаг

Решение 3 - Приемане на Правилник на ОбС-Омуртаг

Решение 4 - Избор на Заместник-председатели на ОбС-Омуртаг

Решение 5 - Определяне на числеността и избор на поименен състав на постоянните комисии в ОбС – Омуртаг

Решение 6 - Oпределяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на НСОРБ

Решение 7 - Oпределяне на представител на ОбС–Омуртаг в състава на Областен съвет за развитие на област Търговище

Решение 8 - Oпределяне на упълномощен представител на Община Омуртаг в АОГ, гр.София

Решение 9 - Издаване разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Решение 10 - Информация за изпълнението на бюджета на Община Омуртаг за периода от 01.01.2023г. – 30.06.2023г.

Решение 11 - Промени по бюджета на Община Омуртаг за 2023г.

Решение 12 - Корекции в разчета за финансираните капиталови разходи на Община Омуртаг за 2023г.

Решение 13 - Одобряване на бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности за периода 2024-2026г

Решение 14 - Приемане на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на община Омуртаг

Решение 15 - Провеждане на Общо събрание на съдружниците на „ОМУРТАГ-ТРАНС“ ООД, гр. Омуртаг

Решение 16 - Допълнително материално стимулиране (ДМС)

Решение 17 - Удължаване на срока за усвояване на кредита по договор за банков кредит

Решение 18 - ИЗМЕНЕНИЕ на НАРЕДБА №6

Решение 19 - Корекции по бюджета и разчета за финансираните капиталови разходи на Община Омуртаг за 2023 г.

Решение 20 - Откриване на процедура и приемане на оценка за учредяване на право на строеж на стъпки на стълбове в общински поземлени имоти в землището на гр.Омуртаг

Решение 21 - Одобряване на план-сметка за годишния размер на разходите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане чистота