С П И С Ъ К  КЪМ 12.11.2015 г.

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЧЕСТВА В ОБЩИНА ОМУРТАГ, ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО  чл.12, т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ  НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

 

 

1.Ешреф Хасанов Ешрефов

2.Христо Ангелов Илиев

3.Мустафа Ахмедов Мехмедов

4.Сезгин Ахмедов Хасанов

5.Шуаиб Мехмедов Исуфов

6.Неджатин Мехмедов Мустафов

7.Фатме Шабанова Мехмедова

8.Ахмед Мустафов Мехмедов

9.Октай Елманов Хакъев

10.Фахри Мехмедов Ереджебов

11.Ерджан Шефкетов Ахмедов

12.Севгин Ферадов Мустафов

13.Мехмед Мусов Мехмедов

14.Бехчет Мустафов Мехмедов

15.Исмаил Мехмедов Исмаилов

16.Еркан Акифов Яхов

17.Касим Мусов Мусов

18.Хасан Исуфов Хюсеинов

19.Хасан Салимов Мустафов

20.Айше Мехмедова Ахмедова

21.Вилдан Ахмедова Хюсменова

22.Юбейдет Исмаилов Исмаилов

23.Фикрет Мустафов Расимов

24.Ерджан Вели Ахмед

25.Аднян Исмедов Мустафов

26.Хюсеин Ешреф Хасан

27.Исмет Ниязиев Ереджебов

28.Гюрсел Хамзов Хамидов

29.Христо Петров Божилов

30.Нефизе Мехмед Ереджебова

31.Сабри Мусов Рохлев

32.Исмаил Мехмедов Исмаилов

33.Ридван Азизов Сюлейманов

34.Исмаил Мустафов Алиев

35.Мустафа Хикметов Мустафов

36.Джемал Мустафов Хюсеинов

37.Александър Данаилов Александров

38.Муса Хасанов Мусов

39.Фикри Исмаилов Хюсеинов

40.Ружди Исмаилов Хасанов

41.Метин Шерифов Аптулов

42.Метин Исмаил Исмаил

43.Мустафа Шабанов Камберов

44.Юксел Мустафов Ахмедов

45.Халил Осман Халил

46 Мехмед Мехмедов Ахмедов

47.Алкин Фикретов Бехчетов

48.Халил Юсуфов Басриев

49.Стефчо Асенов Ангелов

50.Хюсеин Мустафов Хюсеинов

51.Хайредин Мехмедов Бобов

52.Александър Савов Къвръков

53.Хасан Хасанов Мустафов

54.Мустафа Якуб Шабан

55.Шакир Зекериев Шакиров

56.Митко Стайков Стайков

57.Билгин Ниязиев Мустафов

58.Танер Сабриев Исмаилов

59.Ерхан Мехмедов Алиев

60.Мустафа Адемов Ахмедов

61.Тунджай Ниязиев Сеидов

62.Димчо Димитров Борисов

63.Галина Атанасова Иванова

64.Антония Димитрова Дойчева

65.Невяна Радева Захариева

66.Йордан Петров Марков

67.Сали Мустафов Исмаилов

68.Джунейт Фикретов Йонузов

69.Севджан Хюсеинова Салиева

70.Мехмед Сабри Есад

71.Радка Йорданова Рашева

72.Юнал Бехчетов Османов

73.Мехмед Ибрахимов Мехмедов

Декларации по ЗПУКИ към 12.11.2015 г.

Кметове и общински съветници

 

Кметове - чл.12, т.1

Кметове - чл.12, т.2

 

ОбС- чл.12, т.1

ОбС- чл.12, т.2

 

 

Образец Декларация

Образец №1 по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ!