Доклад относно изменение и допълнение на „Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Омуртаг и неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация Омуртаг“.

Доклад относно изменение и допълнение на „Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Омуртаг и неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация Омуртаг“.

17.08.2020 г.