НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА ОБС

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА ОБС

Наредби и правилници на ОбС

НАРЕДБА №1 ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ОМУРТАГ

НАРЕДБА №2 ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИТА НА ОБЩИНА ОМУРТАГ

НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО В ОБЩИНА ОМУРТАГ

НАРЕДБА №5 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ, ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ И МОНУМЕНТАЛНО-ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ОМУРТАГ, СЪГЛАСНО ЧЛ.56, ЧЛ.57 И ЧЛ. 57а ОТ ЗУТ

НАРЕДБА №7 ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИТЕ ПАЗАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ОМУРТАГ

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ОМУРТАГ

НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ОМУРТАГ

НАРЕДБА Наредба за управление и разпореждане със земите от общински поземлен фонд и незастроените общински поземлени имоти по плановете на населените места на територията на община Омуртаг

НАРЕДБА ЗА ПОЛЗВАНИЯ ОТ ГОРИТЕ ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ФОНД НА ОБЩИНА ОМУРТАГ

НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ по чл.196, ал.5 от ЗУТ

НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ОМУРТАГ ПО ЧЛ. 225А ОТ ЗУТ

НАРЕДБА НАРЕДБА  ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ,  УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ И ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ В ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ОМУРТАГ

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА В ОБЩИНА ОМУРТАГ

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ОМУРТАГ

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ПОЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАТА В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ЗА УЧАСТИЕТО НА ОБЩИНАТА В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И В СДРУЖЕНИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ОМУРТАГ

НАРЕДБА ЗА СИМВОЛИКАТА НА ОБЩИНА ОМУРТАГ

НАРЕДБА ЗА СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПАСИЩА И МЕРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ОМУРТАГ

ПРАВИЛНИК ЗА ЗАМЯНА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ОМУРТАГ Мандат 2011 – 2015 г.

НАРЕДБА за водене на регистър на общинските детски градини

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ОМУРТАГ

Наредба ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ И ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ В ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ОМУРТАГ

Наредба № 6 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и права предоставяни от община Омуртаг

НАРЕДБА за определяне размера на местните данъци на територията на община Омуртаг

НАРЕДБА за отглеждане на кучета и за овладяване популацията на бестопанствени животни на територията на община Омуртаг

Общинска програма за овладяване на популацията на бестопанствените кучета на територията на община Омуртаг за период 2019-2022 г

План за действие на Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Омуртаг за период 2019-2022г

Правилник за устройството и дейността на Исторически музей - гр. Омуртаг

Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Омуртаг

Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение клас В на територията на Община Омуртаг

Политика за участието на Община Омуртаг в общинските публични предприятия

Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Омуртаг

/НОВО /

Наредба за специфични изисквания към облика на градските пространства и сградите на територията на град Омуртаг