П О К А Н А

За провеждане на консултации за съставите на СИК за  произвеждането на  предстоящият Национален референдум на 27.01.2013 година

 

 

ДО

Местните ръководства на

Парламентарно представените партии

и коалиции от партии и партия, както следва:

- ПП”ГЕРБ”

- “Коалиция за България”

- ПП “ДПС”

- ПП “АТАКА”

- “Синята коалиция”

- ПП “НДСВ”

 

На основание чл.7, ал.4 от ЗПУГДВМС, чл.34, ал.2 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 15-НР от 21.11.2012 година на Централна избирателна комисия за назначаване на секционни избирателни комисии в Община Омуртаг, Ви каня на 7 декември 2012 година от 14,00 часа, в кабинета на кмета на Община Омуртаг, за провеждане на консултации за съставите на СИК в Община Омуртаг.

Съгласно чл.34, ал.2 от Изборния кодекс и т.4.1 от Решение № 15-НР на ЦИК , моля подгответе и носете със себе си следните документи:

а) писмено предложение за състав на СИК и подвижни СИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага;

б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията издадено не по-рано от 9 ноември 2012 г. или заверено от представителя на коалицията от партии копие от решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица; ксерокопие от същите документи, изброени по-горе, могат да бъдат заверени от представляващите партиите, коалициите или инициативния комитет при консултациите лица;

в) оригинал или заверено копие от пълномощно от представляващия съответната партия или представляващите коалицията от партии лица, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

г) списък на резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица, в случаите по чл. 25, ал. 1 от ИК. Заместването се извършва с решение на районната избирателна комисия.

 

 

С уважение,

НЕЖДЕТ ШАБАН

Кмет на Община Омуртаг