З А П О В Е Д

№ 273

гр.Омуртаг, 09.05.2013 година

На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА и във връзка с провеждането на  изборите за избиране на народни представители на   12.05.2013 година

З А П О В Я Д В А М :

  1. Забранявам продажбата на спиртни напитки в магазини, ресторанти, кафенета,павилиони, заведенията за обществено хранене и други обществени места на територията на Община Омуртаг от 20,00 часа на  11.05.2013 година до 08,00 часа на 13.05.2013 година.
  2. Задължавам длъжностните лица по гражданско състояние да уведомят за забраната по т.1 лицата желаещи да сключват граждански брак или да провеждат радостни семейни ритуали в датата на   изборния ден.
  3. Забранявам в изборния ден да се провеждат масови прояви при които съществуват предпоставки за нарушаване на обществения  ред.
  4. Разпореждам на формированията по ГЗ при общината привеждането им в готовност за предотвратяване или отстраняване на природни бедствия и крупни промишлени аварии с оглед осигуряването на нормалното протичане на изборния процес.
  5. Началника на РУП гр.Омуртаг да осигури съдействие за отстраняване на нарушенията при изпълнение на настоящата заповед.

Препис от настоящата заповед да се връчи на лицата за сведение и изпълнение.

НЕЖДЕТ ШАБАН

Кмет на Община Омуртаг

СА/