З А П О В Е Д

№ 269

гр.Омуртаг, 07.05.2014 година

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във  връзка  с организацията, подготовката и произвеждането на  предстоящите избори за избиране на членове на Европейския парламент от РБ  на 25.05.2014  година

З А П О В Я Д В А М :

  1. Утвърждавам транспортна схема и график за предаване на изборните книжа и материали на СИК на 24.05.2014 г. , както следва:
  • Първи лъч

 

Час на предаване на СИК

СИК

/Населено место/

14,00

Тъпчилещово

14,20

Козма Презвитер

14,40

Беломорци

15,10

Горна Хубавка

15,30

Долна Хубавка

15,50

Панайот Хитово

16,20

Камбурово

16,30

Камбурово

16,50

Царевци

17,10

Илийно

17,30

Птичево

17,50

Змейно

18,10

Горско село

18,30

Великденче

19,00

003 СИК-Омуртаг

19,15

054 СИК - МБАЛ

19,30

001 СИК - Омуртаг

19,40

002 СИК - Омуртаг

 

 

 

  • Втори лъч

 

Час на предаване на СИК

СИК

/Населено место/

14,00

Паничино

14,20

Станец

14,40

Пъдарино

15,10

Зелена Морава

15,30

Първан

15,50

Веренци

16,20

Петрино

16,30

Висок

16,50

Веселец

17,10

Българаново

17,30

Могилец

17,50

Величка

18,10

Звездица

18,30

Врани кон

18,50

Голямо Църквище

19,00

007 СИК - Омуртаг

19,15

008 СИК - Омуртаг

19,30

009 СИК - Омуртаг

19,40

011 СИК - Омуртаг

 

  • Трети  лъч

 

Час на предаване на СИК

СИК

/Населено место/

14,00

Красноселци

14,20

Горно Козарево

14,40

Долно Козарево

15,10

Угледно

15,30

Кестеняво

15,50

Горно Новково

16,20

Долно Новково

16,30

Рътлина

16,50

Плъстина

17,10

Церовище

17,30

Обител

17,50

М.Църквище

18,10

Чернокапци

19,00

004 СИК - Омуртаг

19,10

005 СИК - Омуртаг

19,20

010 СИК - Омуртаг

19,30

055 ПСИК

19,40

006 СИК - Омуртаг

 

 

 

 

Препис от заповед да се изпрати на Областен управител – Търговище, РИК- Търговище и на длъжностните лица от Община Омуртаг за сведение и изпълнение.

 

 

 

 

НЕЖДЕТ ШАБАН

Кмет на Община Омуртаг

 

РЕ/СА