З А П О В Е Д

№ 266

гр. Омуртаг,05.05.2014 г.

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с  чл.37 от Изборния кодекс  и Решение № 97-ЕП/08.04.2014 и Решение № 176-ЕП от 16.04.2014 година на централна избирателна комисия

 

З А П О В Я Д В А М

 

  1. Определям образуването на  една  Подвижна избирателна секция  с №  28 22 00 055 в Община Омуртаг на територията на Кметство с.Рътлина.
  2. Насрочвам консултации за определяне състава на ПСИК на 06.05.2014 година от 11,00 часа в Кабинета на кмета на Община Омуртаг.

 

Заповедта ми да се доведе до знанието на РИК – Търговище, да се постави на видно място в сградата на Общинска администрация – Омуртаг и да се публикува на сайта на общината.

 

 

НЕЖДЕТ ШАБАН

Кмет на Община Омуртаг