Кметът на община Омуртаг Неждет Шабан насрочи консултации на 15 април 2014 г. от 14,00 часа за определяне съставите на СИК  в Община Омуртаг за произвеждането на изборите за  избиране на членове на ЕП от Република България на 25 май 2014 г.  Покани бяха изпратени на местните ръководства на Парламентарно представените партиии коалиции от партии, които имат парламентарна група в  Народното  събрание към 21.03.2014 г.  и партиите и коалициите от  партии, които имат членове в Европейския парламент, но не са парламентарно представени, както следва:  ПП”ГЕРБ”, “Коалиция за България”,  ПП “ДПС”,  ПП “АТАКА”, - “Синята коалиция”, ПП “НДСВ”

Председателите на местните ръководства е необходимо да представят следните документи:

Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа: имената и ЕГН на предложените лица; длъжността в комисията, за която се предлагат; образование, специалност;  партия или коалиция, която ги предлага, телефон за връзка  с предложеното за член на СИК лице.

  • Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 21.03.2014 г.; или копие от решението за образуване на коалицията. С тях се удостоверяват пълномощията на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;
  • Когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя и пълномощно, подписано от представляващия партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно;
  • Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК.