П О К А Н А

Кметът на Община Омуртаг

Неждет Джевдет Шабан

 

Има удоволствието да покани Вас или Ваш представител на

Заключителна пресконференция и откриване на обекта, в изпълнение на проект:

«Рехабилитация на обществени зелени площи – парк в местността

„Парка”, гр. Омуртаг» по Договор 25/322/00568 от 08.07.2011 г. с ДФ Земеделие, който се осъществява с финансовата подкрепа на «ПРСР 2007-2013», по мярка 322 –«Обновяване и развитие на населените места», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

Бенефициент: Община Омуртаг

 

Дата: 13.08.2014 г. от 13:00 часа

Място: Местността “Парка”, гр. Омуртаг

и

 

Информационно събитие “Първа копка”, предстоящо започване на СМР на обект «Кръстовище между ул. „Търновска” и ул.”Генерал Тотлебен”, гр.Омуртаг»

 

Дата: 13.08.2014 г. от 13:30 часа

Място: Кръстовището между ул. „Търновска” и ул.”Генерал Тотлебен”, гр.Омуртаг

 

Неждет Шабан

Кмет на община Омуртаг