10.06.2014г.

Директорът на Исторически музей – Омуртаг Мирослав Тошев с пет исторически разработки  от началото на 2014 г.

 

През месец март 2014 г. в юбилеен сборник в чест на чл.-кор. проф. д.м.н. Йордан Йорданов “От регионалното към националното Дарителството”, (изд. Във В. Търново) е публикувана разработката на М. Тошев (в съавторство с доц. Хр. Харитонов) “ Езикови и парични стойности на монетни названия и термини от регионите на Омуртаг и Полски Тръмбеш през ХV-ХІХ в.”.

През май 2014 г. в сб. “България в световното културно наследство”, (изд. в Шумен) е публикувана разработката на М. Тошев “За „малкия” музей в малкия град и неговите възможности за развитие на културния туризъм”.

На 15 май тази година г-н Тошев участва в работата на Четвъртата национална конференция по археология, история и културен туризъм -“Пътуване към България. България в европейската култура, наука, образование, религия”, проведена в гр. Шумен.  Разработката, с която участва в нея е под заглавието “За маршрута на кръстоносната армия предвождана от Владислав ІІІ Варненчик през централна северна България до Шумен през 1444 г. Проблеми, теории, хипотези… опит за отговор”.

Отново през май 2014 г. в сб. „Попово – минало и бъдеще”, ч. ІІ, (изд. Във В. Търново) е публикувана разработката на М. Тошев „За миналото на Тозлука. (Един ръкопис от фонда на Исторически музей - Попово”.

На 29 май пък участва с разработка “Летописната книга на храма в с. Конак, Поповско” на VІІІ-та научна конференция “Поломието – находки, събития, личности”, проведена в гр. Попово.

Директорът на музея съобщава, че в края на юни тази година ще участва със свой научен труд на предстоящата голяма конференция в Регионален исторически музей – Шумен, на тема „Музеите и музейното дело на съвременния етап на развитие”. „Идеи за развитие на Исторически музей – Омуртаг, с цел превръщането му в привлекателен туристически обект” се нарича разработката, с която ще се включи в предстоящата конференция

През месец септември пък ръководителят на културната институция в гр.Омуртаг ще участва в юбилейна конференция на Архитектурно-етнографски комплекс „Етър” - Габрово. Там той ще се включи с материали за занаятчийството в град Омуртаг за периода от 1935 до 1951 г.

Мирослав Тошев ръководи Историческия музей в града от октомври 1994 г.

Музеят в Омуртаг поддържа три експозиции. Обща историческа, която проследява развитието на града от XVII до XX век. Праисторическата експозиция разглежда първите поселници в Омуртагския край, които датират от V-то и IV-то хилядолетие и Етнографска експозиция, която представя  селското и градското ежедневие.