ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ПРИЕ НАЧИНА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО НА ПРОЕКТ НА НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ОМУРТАГ

На проведеното днес от 14,00 часа петдесето редовно заседание на ОС-Омуртаг, съветниците приеха начина и реда за общественото обсъждане на Проект на Наредба за управление на отпадъците в община Омуртаг. Проектът на Наредбата може да бъде разгледан на електронната страница на Община Омуртаг, канцеларията на ОС-Омуртаг и в Дирекция „Проекти, инвестиции, строителство и обществени поръчки” на ул.”Климент” № 8. Приемането на нова Наредба се налага поради изменения в новият Закон за управление на отпадъците. Жителите на Община Омуртаг могат да участват със свои предложения по Проекта на Наредбата. Писмените предложения следва да бъдат регистрирани в канцеларията на ОС - Омуртаг /стая №26/ до 9,00 часа в деня на общественото обсъждане на 10.07.2014 г. Шест членна комисия с председател д-р Метин Исмаил – Председател на ОС – Омуртаг ще обобщи постъпилите проектопредложения.

На заседанието днес, бяха приети още и предложения за приемане на пазарни оценки за продажба на три общински поземлени имота, представляващи предаваеми места по действащия план на с.Пъдарино, приемане на пазарна оценка за продажба на  петнадесет общински поземлени имота, отредени за жилищно строителство. Определени бяха първоначалните тръжни цени на имотите, които се намират в селата Зелена Морава, Могилец, Горно Новково, Церовище, Змейно, Голямо Църквище.

По точка трета от дневния ред пък беше гласувано „за” откриване на процедура за отдаване под наем за срок от пет години на два имота публична общинска собственост. Това са част от имот, находящ се в с.Зелена Морава и част от имот находящ се в гр.Омуртаг – Пасище, терен с площ от 400 кв.м., за изграждане на подвижно телекомуникационно съоръжение по молба на Космо България Мобайл ЕАД гр.София.

 


 

10.06.2014г.

Общинските съветници приеха отчета на „Общински имоти-Омуртаг” ЕООД

На проведеното днес редовно заседание на Общински съвет - Омуртаг, общинските съветници приеха отчета на „Общински имоти-Омуртаг” ЕООД към 31.10.2013 г. Дружеството е учредено на 06 април 2004 година и е със сто процента Общинско участие. Дружеството извършва своята дейност, чрез управление и организация на задължителните по ЛУП /лесоустройствени проекти/ мероприятия, като защита и охрана на горите; определяне на площите за сеч;маркиране; контрол по възпроизводството, ползването и опазването на горите от Общинския горски фонд; странични ползвания на горите; възобновяване на горите и др.

От представения баланс и отчета  за приходите и разходите стана ясно, че за календарната 2013 г. дружеството е с положителен финансов резултат в размер на 6 923 лв., с който следва да бъдат покрити загуби от минали години в размер на 14 132 лв.

Реализираните приходи от дейността на „Общински имоти-Омуртаг” ЕООД са в размер на 57 967 лв. През отчетната година са били изразходвани 51 044 лв. Към края на отчетния период наличността на паричните средства е в размер на 120.87 лв.

Задълженията на дружеството в края на годината са 12 330 лв., като от тях към персонала са 467, 04, данъци и осигуровки – 7 406,58 лв. Дружеството разполага с основен капитал в размер на 5 000 лв. „Общински имоти-Омуртаг” ЕООД извършва своята дейност с пет човека персонал. През отчетния период успешно е опазен Общинския горски фонд от незаконни ползвания и посегателства, както и не са допуснати пожари. За отчетния период е отдадена дървесина с общо прогнозно количество от 6 127 куб.м. лежаща маса за сумата от 192 068,40 лв. През настоящата година са предвидени 4 512 куб.м., които ще бъдат отдадени за сеч. През изминалата година са били извършени лесо-културни мероприятия на 24 дка  и 5 дка ново залесяване.