24.04.2014 г.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ/ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА „МБАЛ-ОМУРТАГ”ЕАД – ГР.ОМУРТАГ

На 23.04.2014 година  в Заседателната зала на общинска администрация гр.-Омуртаг Кметът на общината Неждет Шабан откри заключителната пресконференция по проект „Реконструкция/възтановяване и оборудване на „МБАЛ-Омуртаг” ЕАД - гр.Омуртаг, Оперативна Програма Регионално Развитие 2007-2013, по който бенефициент беше община Омуртаг.

„Днес е изключително важен ден, защото въпреки трудностите успяхме да реализираме този проект, който беше от съществено значение за община Омуртаг. Смятам, че вече болницата ни  има  една много по-добра материална база, където пациенти от общините Омуртаг, Антоново и част от пациентите на общините Котел и Върбица ще получават по-високо ниво на диагностика и лечение. Благодарение на осъщественият проект ще има увеличение и в приходната част на бюджета на лечебното заведение. Община Омуртаг ще продължава и през настоящата година да работи по Европейски проекти и програми, понеже ефектът от тях е много голям. Факт е, че днес отчитаме един проект за над 4 млн.лв. Това са средства, които два пъти надвишават капиталовата програма на общината за една бюджетна година за 43 населени места. До края на 2014 година предстои да бъдат реализирани проекти за над 11 млн.лв., които пък се равняват на пет годишната капиталова програма за строителство на община Омуртаг”, каза Неждет Шабан откривайки мероприятието, след, което даде думата на г-жа Нуршен Юмерова, която бе ръководител на проекта. Тя презентира на присъстващите подробен отчет на извършените дейности по проекта. От него стана ясно, че на 22.12.2011 год. е бил подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г. „Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/4.1-05/2011 „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали”.

След полученото разрешение за ползване, основните дейности по проекта са  приключили.

В изпълнение на дейност „Извършване на СМР в МБАЛ, гр.Омуртаг" фирма „Стройкомерс-ТТ” ЕООД гр.Търговище е преустроила част от партерния етаж и така се е създало новото отделение по Образна диагностика. Ремонтирани са  били болнични стаи за долечение, монтирани са нови болнични асансьори и платформа за достъпна среда. Извършен е ремонт на стълбище, подмяна на дограма и топлоизолация във връзка с мерките за енергийна ефективност.

В изпълнение на дейност „Доставка  на специализирано медицинско оборудване за МБАЛ, гр.Омуртаг” от фирма „М И М СО” ООД, гр.София е било доставено специализирано диагностично оборудване - Дигитална ехографска система Philips HD9, Дигитален рентгенов апарат Philips DUO DIAGNOST за графично скопични изследвания с дистанционно управление, Компютърен томограф 16 среза Philips MX16EVO и Дигитална мамографска система Philips MAMO DIAGNOST DR.

Изпълнена е била и конкретната цел на проекта – осигуряване на подходяща, ефективна, достъпна и рентабилна здравна инфраструктура, осигуряваща равен достъп до диагностика, лечение и долекуване, задоволяваща здравните потребности на населението на Община Омуртаг и района, даваща възможност за намаляване разходите на болницата, без това да се отрази на качеството на предлаганите медицински услуги.

С доставката на новото поколение диагностично оборудване, се създават условия за повишаване качеството на медицинското обслужване, чрез осигуряване на подходяща и ефективна общинска здравна инфраструктура в „МБАЛ Омуртаг“ ЕАД, като водещо лечебно заведение в района, допринасяща за устойчиво местно социално-икономическо развитие.

Максимална обща сума на проекта – 4 101 748,90 лева, съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие - 3 415 117,87 лева, съфинансиране от Националния бюджет - 602 667,86 лева, собствено финансиране от Община Омуртаг –         68 665,88 лева, допълнително собствено финансиране - 15 297,29 лева.

След представеният отчет  г-жа Юмерова покани присъстващите на церемонията по откриването на обновената болница, където кметът на общината Неждет Шабан, преряза символично лента на входа на лечебното заведение заедно с председателя на Общински съвет – гр.Омуртаг д-р Метин Исмаил. Тук гостите разгледаха новосъздаденото отделение и се увериха, във възможностите на закупената и вече работеща, нова, съвременна медицинска техника.

Гости на пресконференцията  бяха Танер Али, кмет на община Антоново, председателят на ОС-гр.Антоново Хайредин Мехмедов, д-р Йошенка Ненчева, директор на РЗОК-гр.Търговище, районният прокурор Илиян Паров, районният съдия Анета Петрова, директорът на ДБТ – гр.Омуртаг Петър Петков, Диана Михова от „Си Ви Ем” консулт” ООД/ строителен надзор/, областният председател на ДПС – Търговище г-н Хамди Илиязов, председателят на общински съвет на ДПС – Омуртаг г-н Ердоан Ахмедов. Присъстваха още д-р Любомир Христов от борда на директорите на „МБАЛ-Омуртаг” ЕАД - гр.Омуртаг, председателят на Общински съвет – гр.Омуртаг д-р Метин Исмаил, ръководството на общината, общински съветници, кметове на кметства и кметски наместници, служители на администрацията, директори на училища и детски градини, местни бизнесмени, представители на медиите, управители на общински фирми и банки, граждани.

Вечерта програмата продължи от 19,30 часа на площад „Независимост”, където фолк певицата Райна забавлява събралата се многохилядно множество.