01.04.2014 г.

БЕШЕ ПРИЕТ ОТЧЕТЪТ ЗА 2013 ГОДИНА ЗА ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНА ОМУРТАГ ЗА ПЕРИОДА 2011 – 2013 Г.

На проведеното редовно заседание на Общински съвет – гр.Омуртаг на 27 март 2014г., общинските съветници разгледаха и приеха отчета за 2013 година относно извършените дейности по Програмата за управление на дейностите по отпадъците в община Омуртаг за периода 2011 – 2013 г.

Сметосъбирането и сметоизвозването на битови отпадъци през отчетния период по населените места на територията на общината се е извършвало на 100 % . Честотата на извозване по селата е била два пъти месечно и се е извършвала от община Омуртаг. Фирма „Лисец” ЕООД пък е извозвала отпадъците от гр.Омуртаг до Регионалното депо в града. Общото количество на депонираните отпадъци в Регионално депо гр.Омуртаг, което обслужва общините Омуртаг, Котел и Върбица през 2013 г. е било 8 621.940 т. от тях генерираните отпадъци от територията на община Омуртаг са 5 463.000 т.

През изминалата година на територията на община Омуртаг все още не е било организирано разделно събиране на битови отпадъци. Регионалното депо се експлоатира от община Омуртаг , но общината е в процес на подготовка за провеждане на процедура по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител/оператор/ на депото. През 2013 година са били ликвидирани 28 незаконни сметища с обща площ 24,5 дка. Изразходваните средства за закриването им са 2450,00 лв.

През 2013 г. е било подадено заявление в Изпълнителната агенция по опазване на околната среда за издаване на ново Комплексно разрешително за „Регионалното депо за неопасни отпадъци за общините Омуртаг, Котел и Върбица” понеже разрешеният максимален капацитет на Клетка №1 по Условие 4 от Комплексното разрешително от 2008 г. е 30 345 т. и в края на 2012 г. е достигнало определената прагова стойност. Предстои провеждането на процедура за избор на изпълнител за изготвяне на предпроектни проучвания за изграждане на Клетка №2.

Три са били свиканите заседания за провеждане на Общо събрание на „Регионалното сдружение за управление на отпадъците – регион Омуртаг” през изтеклата година. На тях са били обсъдени проблемите свързани с отпадъците. Въпросното сдружение е учредено през 2011 г. на проведеното първо Общо събрание за създаване на Регионално сдружение за управление на отпадъците. Основната му цел е да се обединят усилията на общините Омуртаг, Котел и Върбица и да се вземат общи решения свързани с опазването на околната среда, управлението на отпадъците, експлоатацията на Регионалното депо.