31.03.2014 г.

ОТМЕНЕНА БЕШЕ НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС ЗЕМИТЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД И НЕЗАСТРОЕНИТЕ ОБЩИНСКИ ПАРЦЕЛИ В РЕГУЛАЦИОННИЯ ПЛАН НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ОМУРТАГ, ПРИЕТИ БЯХА ДВЕ НОВИ

С решение на Общински съвет – гр.Омуртаг беше отмемена Наредбата за управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд и незастроените общински парцели в регулационния план на населените места на територията на община Омуртаг, приета с решение №312/31.10.2005 г. изменена и допълнена с решения №431/04.08.2006 г., № 326/16.02.2010 г., № 30/ 03.02.2012 г. на Общински съвет – Омуртаг, която вече в голямата си част не беше актуална и не отговаряше на съвременните изисквания на нормативната база. Всичко това наложи приемането на две нови наредби:

  1. Наредба за управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд и незастроените общински поземлени имоти по плановете на населените места на територията на община Омуртаг.
  2. Наредба за стопанисване, управление и предоставяне за ползване на общински пасища и мери на територията на община Омуртаг.

На основание Наредбата за управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд и незастроените общински поземлени имоти по плановете на населените места на територията на община Омуртаг беше утвърдена и Тарифа за базисни цени за отдаване под наем на общинския поземлен фонд – видове култури - ниви 25 лв./дка, овощни градини 30,00 лв., ливади 7,00 лв., пасище и мери 6,00 лв. Наема за една година на незастроените поземлени имоти в регулация се приравнява на определения наем за ниви. Актуализирането на тарифата се налага в съображение със Заповед на Министъра на Земеделието и храните, в коята са определени началните тръжни цени за отглеждане на едногодишни полски култури за област Търговище – 25 лв/дка., за ползване на ливади – 7 лв./дка., за ползване на мери и пасища – 6 лв./дка.

Тъй, като договорите за мерите и пасищата трябва да се сключат преди подаване на заявленията за подпомагане на земеделските стопани, Общински съвет – Омуртаг, взе решение, с което дава съгласие за предоставяне на всички общински мери и пасища за общо ползване на животновъди и техните сдружения, които отглеждат пасищни животни и на лица, които са приели задължение да ги поддържат в добро екологично състояние. Това решение е съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители, земеделските стопани, които стопанисват земеделска площ, включена в системата за идентификация на земеделските парцели, могат  да кандидатстват за единно плащане на площ. Общинският съвет ежегодно приема решение за предоставяне и актуализиране на ползването на мерите и пасищата. Процедурата по отдаване на затревени площи /мери, пасища, естествени ливади и ниско продуктивни затревени площи/, които са на разположение за паша на селскостопанските животни ще се извършва, чрез публично оповестен търг от общинска администрация. На първата тръжна сесия няма да се допускат земеделските стопани отглеждащи животни в съответното землище и живеещи в съответното село. Останалите свободни площи, чрез търг да се предоставят на стопани отглеждащи животни от съседни землища или на лица поели задължение да поддържат мерите и пасищата в добро земеделско и екологично състояние. По желание на земеделските стопани от съответното землище могат да се сдружават във фермерски сдружения и да използват мерите и пасищата общо.