ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ПРИЕ БЮДЖЕТ 2014

С пълно мнозинство и минимални корекции общинските съветници в Омуртаг приеха бюджет 2014. На проведеното миналата седмица 44-то редовно заседание на Общински съвет – Омуртаг  26 съветника гласуваха „За” бюджетната рамка на община Омуртаг, която   е в размер на 11 090985 лв. за настоящата година. Съпоставен с приетият първоначален бюджет на община Омуртаг за 2013 г. се вижда ръст 676 029 лв., което е с 6,1 %. Основните предпоставки за формиране на по-висока бюджетна рамка за тази година са по-големият размер на трансферите от републиканския бюджет и приватизацията.

Като приходи от местни дейности са заложени общо 4 729 672 лева, а от държавни дейности са общо 6 361 313 лева.

9 472 996 са плануваните средства за капиталови разходи. Според кмета на общината Неждет Шабан в сравнение с предходните години бюджета за 2014 е с най-добрата капиталова програма до сега, гарантирана с финансови средства и със сравнително малко задължения, които са от порядъка на 150 хил.лева.  Кметът припомни, че през 2012 г. община Омуртаг е имала около 1 млн.лв. задължения. Акцент в настоящата капиталова програма е поставен върху пътната инфраструктура, водоснабдяването и работата по европейските проекти. Освен това г-н Шабан тази година намали представителните си разходи за новия бюджетен период, като разликата се насочва за финансиране на спортните клубове в община Омуртаг.

Над 1 500 000 лв. се очаква да са постъпленията от Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” на МС. Това са средствата, които предстои да получи общината по одобрени проекти за 2014 г. Други 150 000 лв. пък се очакват да допълнят бюджета, ако бъдат одобрени подадените проекти на община Омуртаг в ПУДООС, Национална кампания „За чиста околна среда 2014”. Тук става въпрос за малки проекти за част от населените места в общината.

386 900 лв. са предвидени средства за основен ремонт на пътищата в общината, 550 000 лв. са за окончателни плащания по проекта за Рехабилитация на обществени зелени площи – парк, местността Парка гр.Омуртаг, 650 000 лв. за окончателни плащания по проекта за обновяването на Многопрофилната болница за активно лечение в гр.Омуртаг.

Около 60 хил. лв. пък ще бъдат изразходвани за разработване на проекти за допълнително водоснабдяване на три населени места в община Омуртаг. В очакване за одобрение е още един проект, а именно проектът за „Реконструкция и рехабилитация на уличната водопроводна мрежа на с.Камбурово. Той ще бъде на стойност 1 750 000 лв.

По думите на кмета на общината основната цел на общинското ръководство през настоящата година е качественото управление на бюджета чрез:

  • Ограничаване на текущите разходи /разходи за услуги, сметоизвозване, озеленяване/;
  • Ритмично изплащане на работните заплати;
  • Осигуряване на свободни финансови ресурси, за авансови и междинни плащания при изпълнението на проектите;
  • Погасяване на банковите кредити /главница и лихви за 2014 г./;
  • Окончателно приключване на проекти от предходен период и започване на нови. Тук г-н Шабан поясни, че на 99% е приключил и Вторият етап от „Допълнителното водоснабдяване на гр.Омуртаг от яз.Ястребино”. Очаква се обектът да получи АКТ 15, но това следва да стане след, като бъде завършен Първият етап на проекта, за който се очакват да бъдат отпуснати необходимите финансови средства;
  • Събиране на вземанията от предходни години;
  • Изпълнение на плана за местните приходи;