27.03.2014 г.

ОБЩИНА ОМУРТАГ ПРЕХВЪРЛИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ НА МНОГОПРОФИЛНАТА БОЛНИЦА В ГРАДА

На проведеното днес редовно заседание на Общински съвет – гр.Омуртаг , общинските съветници взеха решение, с което се прехвърлят материални активи на стойност 3 819 919,96 лв. чрез непарична /апортна/ вноска по реда на Търговския закон от Община Омуртаг към „МБАЛ-Омуртаг” гр.Омуртаг.Това са активи, които са придобити при изпълнението на договора за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ по проект „Реконструкция/възтановяване и оборудване на „МБАЛ-Омуртаг” ЕАД - гр.Омуртаг, Оперативна Програма Регионално Развитие 2007-2013. Предложението, което постъпило в канцеларията на Общинския съвет е от кмета на общината Неждет Шабан, и е във връзка с клауза от договора за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ , която гласи, че е задължение на общината преди приключване на проекта да прехвърли всички придобити активи към лечебното заведение.

В рамките на проекта, който беше на обща стойност  над 4 млн.лв. и чието изпълнение е на финала си, бе извършена реконструкция на част от сградата/предимно тяло Б/, а именно:

  • Преустрои се част от партерния етаж и се създаде ново отделение по Образна диагностика, с помещения за рентген, скенер, мамограф, както и лекарски кабинети, регистратура и др.;
  • Осигури се достъпна среда за хора с увреждания, чрез доставяне и монтиране на инвалидна платформа и три нови асансьора;
  • Извършиха се мероприятия по енергийна ефективност, като се подмениха 1574 кв.м. с нова PVC и алуминиева дограма, осъществи се външно саниране на тяло Б;
  • Ремонтира се част от съществуващото Вътрешно отделение на третия етаж, като се обновиха три болнични стаи, санитарни помещения и коридора.

Беше доставено, инсталирано и пуснато в експлоатация ново медицинско оборудване, съгласно одобрен списък от Министерството на здравеопазването на стойност 2 631 600 лв. Това са:

  • Компютърен томограф – 16 среза
  • Дигитален рентгенов апарат за графично-скопични изследвания
  • Дигитална ехографска система
  • Дигитална мамографска система

Придобивайки активите капиталът на дружеството се увеличава от 232000лв. (разпределен в 23 200 поименни акции, с право на един глас, всяка с номинална стойност от 10 лева) на 4051919,96лв. (разпределен в 405 192 поименни акции, с право на един глас, всяка с номинална стойност от 10 лева).