15.12.2014 г.

ПРОВЕДЕ СЕ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА ПЛАН-СМЕТКАТА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2015 ГОДИНА

Днес от 10,30 часа в заседателната зала на Община Омуртаг се проведе публично обсъждане на Проекта на План-сметката за приходи и разходи от такса битови отпадъци за 2015 година. Председателят на Общински съвет – гр.Омуртаг д-р Метин Исмаил, откривайки мероприятието докладва, че няма постъпили проекто-предложения от граждани. Д-р Исмаил беше и председател на комисията, която трябваше да обобщава постъпилите проекто-предложения до деня на провеждане на публичното обсъждане. След което подробни разяснения около проекта бяха дадени от г-жа Нуршен Юмерова. Същата е директор на Дирекция „Проекти, инвестиции,строителство и обществени поръчки”. От изнесените данни стана ясно, че по предложение на кмета Неждет Шабан не се предвижда увеличение на такса смет за следващата година. Промени не са предвидени и в промилите. През 2014 г. таксата за сметосъбиране и сметоизвозване в община Омуртаг е била 2,5 промила за жилищни имоти и 12,0 промила за нежилищни.

737, 994 лв. са предвидените общо разходи от такса битови отпадъци за 2014 година, като 66,500 лв. от тях са за осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци. В сравнение с 2014 г. за 2015 са предвидени два пъти повече финансови средства за осигуряване на съдове, а причината за това са били многобройните жалби от страна на жителите на общината, което налага закупуване на нови. Разходите за събиране и транспортиране на битови отпадъци е предвидено да са 173,000 лв., а за почистване на обществени места 6,500 лв. За проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа за битови отпадъци, включително отчисления по Закона за управление на отпадъци се предвижда да бъдат похарчени 491, 994 лв.