27.03.2014 г.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ В ОМУРТАГ ПРИЕ ОТЧЕТА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2013 ГОДИНА


На проведеното си на 27 март 2014 г. четиридесет и шесто редовно заседание,  Общински съвет – гр.Омуртаг прие Отчета за управлението на общинската собственост за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. От представения отчет става ясно, че общо за 2013 г. от управлението общинската собственост: от наеми и разпореждане с имоти общинска собственост в бюджета на администрацията са постъпили приходи в  в размер на 183 163 лева и 192 068 лева от управлението на общинския горски фонд, общо 375 231,00 лева.

Общината е собственик на 64 жилища, от които не са отдадени под наем 5 бр. къщи по селата, а всички останали са отдадени под наем на социално слаби граждани. Картотекираните, като нуждаещи се от жилища за настаняване под наем семейства и домакинства обаче са 257. От тук се вижда, че има сериозен недостиг на общинските жилища. В гр.Омуртаг общината разполага с 32 апартамента и 23 къщи, от които няма нито едно свободно неотдадено под наем жилище. По селата разполага с 1 апартамент в с.Обител и още 7 броя по другите населени места.

От направения подробен анализ се вижда, че през последните три години има спад на приходите от продажби на имоти и вещи общинска собственост. Например през 2009 г. приходите от разпореждане с общинско имущество са били 111 811лв., докато за 2013 г. те са едва 34 465 лв. Повишен интерес обаче е имало към наемането на земеделски земи - 24 893,981 дка. са били отдадените под наем мери и пасища за отчетния период.