Информационно събитие “Първа копка”, предстоящо започване на СМР на обект по проект « Реконструкция на кръстовище между ул. „Търновска” и ул.”Генерал Тотлебен”» находящ се на територията на гр.Омуртаг

 

Дата: 13.08.2014 г. от 13:00 часа

Място: Кръстовището между ул. „Търновска” и ул.”Генерал Тотлебен”, гр.Омуртаг

 

Обектът, който ще се реконструира е триклонно Т – образно кръстовище, като главното направление е от ул. „Търновска” с продължение по ул. „Генерал Тотлебен”. Към него се включват и още две улици-  ул. „Здравец” и продължението на ул. „Търновска”.  Основната цел на проекта е организацията на движението на кръстовището- канализиране на движението и ясно обозначаване с пътни знаци и маркировка, шлюзовете и лентите на завиващите превозни средства, както и местата за спиране, за даване на предимство. С тази цел по главното направление ул. „Търновска” с продължение ул. „Генерал Тотлебен” е предвидено изграждането на 2 броя острови. Те следва да се изпълнят с бордюри и зелени площи, като продължение на зелената площ при габарита с две платна. В центъра на кръстовището ще се разположат 3 броя острови – един капковиден и два триъгълни, с бордюри и зелена площ във вътрешността. С настоящият проект е предвидено и оформянето на входа на междублоковото пространство на ул.”Генерал Тотлебен”. Двете пешеходни пътеки, които ще се обособят по главното направление ще се изпълнят повдигнати, а подходите към всички пешеходни пътеки ще се оформят, като скосявания на тротоара. Пътните знаци ще се разположат на удобни места с достатъчна видимост по посоката на движение. Предвижда се фрезоване на цялата площ на кръстовището и полагане на един пласт плътен асфалтобетон – едновременно за изравнителен и изностващ пласт със средна дебелина 5 см.

Строителните работи ще се извършат без спиране на движението. Ще се постави временна организация, с която се стесняват лентите за движение и се огражда и обезопасява строителната площадка.

Финансиране на обекта- Целевата субсидия от републиканския бюджет и собствени средства на общината (96 800лв).

Фирма изпълнител: „Лисец” ЕООД гр.Омуртаг.

 


 

13.08.2014 г. от 13,30 часа

Място: В местността „Парка” гр.Омуртаг

Официално откриване на обекта, в изпълнение на проект:«Рехабилитация на обществени зелени площи – парк в местността „Парка”, гр. Омуртаг» по Договор 25/322/00568 от 08.07.2011 г. с ДФ Земеделие, който се осъществяви с финансовата подкрепа на «ПРСР 2007-2013», по мярка 322 –«Обновяване и развитие на населените места», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

Бенефициент: Община Омуртаг.

Договорът за безвъзмездна помощ е на стойност 984 456,00 лв. с ДДС и е по Програмата за развитие на селските райони. Община Омуртаг вложи собствени средства в размер на близо 100 000,00 лв.

Обектът представлява рехабилитация на обществени зелени площи– парк, в местността „Парка”, гр. Омуртаг.                                                                                                                                                            Новите алеи в градския парк следват теренните особености по цялата си дължина. Изградена е околовръсна алея, която осигурява най-дълъг маршрут за разходки, бягане и колоездене по периферията на парка. Изградиха се и две нови алеи. Всички те, са с настилка от неформован естествен камък «гнайс» с високи естетически качества и издръжливост.

Изградената ограда обхваща целия периметър на парка и е с плътно-масивна част и ажурни пана от ковано желязо.

Изпълнена е парково водопроводна мрежа от ПЕВП тръби - Ф 40 и 10 броя градински хидранти за поливане на парковата растителност. В централната част има изграден фонтан.

Отстранени са всички стари надземни ел. съоръжения и мрежи. Те са заменени с изцяло нова ел. инсталация за парково алейно осветление и разполагане на фенери по оградата.

Запазена е съществуващата дървесна растителност. Обособени са значителен брой зони за отдих с интензивно декоративно озеленяване. В зоните с декоративно озеленяване са конструирани елементи на парково обзавеждане.

Парковото оборудване е изцяло ново- като стилът на новото обзавеждане е старинен- орнаментен – пейки с артистични извивки на подлакътниците, старинни орнаментирани освететелни тела с по два фенера, кошчета за отпадъци в същия стил, парапети от ковано желязо.

Обособени са две детски площадки с всички елементи, характерни за обзавеждането им - пейки, информационни табели, пясъчници, съоръжения за игра, отговарящи на условията за безопасност. Нови дървесно - храстовидни групи, допълват съществуващите насаждения и внасят разнообразие в парковата композиция.

За обслужване на парка и охраната е изградена нова едноетажна обслужваща сграда, в която се помещават санитарни възли, помещения за видеонаблюдение и склад за градински инструменти и инвентар.

Фирмата изпълнител на проекта е “АНТОРА” ЕАД, гр.Разград, строителният надзор се осъществи от „СИ ВИ ЕМ” ООД, гр.Търговище, а авторският надзор от „ЯНКУЛА АРХ” ЕООД, гр.София.