Община Омуртаг е с одобрен проект по схема „Независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.

Наименованието на проектното предложение е „Помощ за  независим живот“ а стойността на безвъзмездната финансова помощ е 499 960,00 лева. Общата цел на проекта е да се допринесе за подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, на хора с увреждания и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване на територията на Община Омуртаг с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността. Специфична цел е да  се продължи и разшири дейността на създаденото по процедура „Помощ в дома” звено за услуги в домашна среда, за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, чрез предоставянето на интегрирани услуги за хората с невъзможност за самообслужване и за хората с увреждания.

Престои да се подпише договор за безвъзмездно финансиране между Община Омуртаг и Министерство на труда и социалната политика, след което ще започне реализацията на проекта и ще започне да функционира звено за помощ в дома за предоставяне на социални услуги в дома на лица, с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване, в т.ч. и деца и възрастни хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване, които живеят на територията на общината.

Звеното за помощ в дома ще включва технически секретар, лични асистенти, социални работници, домашни санитари, притежаващи знания и/или придобит практически опит за предоставяне на услугата.

В началото на проекта ще бъдат назначени 8 броя домашни санитари, 2 броя социални работници и 2 броя лични асистенти, 2 експерта и медицинско лице за предоставянето на медицински услуги в зависимост от конкретните нужди на потребителите.  Те ще предоставят услуги на 27 броя потребители.

5 броя домашни помощници, 2 броя социални асистенти и 26 броя лични асистенти ще бъдат назначени по-късно, а именно при включването на всичките 44 потребителите по схема "Нови алтернативи".

Срокът на изпълнение на проекта е 28/двадесет и осем / месеца.