20.03.2015 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ПРИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ОМУРТАГ ЗА  2015 г.

На проведеното днес 64-то редовно заседание Общински съвет – Омуртаг прие бюджета на общината за 2015 г. Съветниците гласуваха единодушно „За” бюджетната рамка на община Омуртаг, която е в размер на 12 418 541 лв. за настоящата година. От тях, като приходи от местни дейности са заложени 5 910 874 лева, от които планът предвижда 704 хил.лв. постъпления от данъци и 2 793 832 лв. неданъчни приходи. Приходите от държавен характер са 6 507 667 лева.

Съпоставен с приетия първоначален бюджет за 2014 г. в размер на 11 095 985 лв. е налице ръст 1 322 556 лв., което е с 11, 92 %. Като основни предпоставки за формиране на по-висока бюджетна рамка за 2015 г. са посочени по-големият размер на трансферите от републиканския бюджет и очакваните неданъчни приходи. При постъпленията от централния бюджет по-значителен ръст има в средствата за здравеопазване, зимно снегопочистване, субсидията за читалищата. Минимално увеличение има в изравнителната субсидия за местни дейности. Целевата субсидия за капиталови разходи за новия бюджетен период е 785 400 лева, от които 406 200лв. са за основен ремонт на пътища, а около 300 хил.лв. ще бъдат за проект, с който ще се изпълнява проект за четвърти етап разширението на административния център на град Омуртаг. Според кмета на общината Неждет Шабан получените средства от централния бюджет за капиталови разходи са недостатъчни  за разрешаването на повечето проблеми стоящи пред общинското ръководство. За това от собствени бюджетни средства са заделени още над 1млн.600 хил.лв. Така средствата надхвърлят 2 млн. лв. и ще има възможност да се обхванат обекти и пътища от почти всички населени места на общината. Сред изброените от градоначалника приоритети през настоящата година са инвестиции в пътната инфраструктура, ремонтни дейности по сградите на кметствата, работа по два нови проекта, от които единият е за подмяна на водопроводната и канализационна система в гр.Омуртаг,  завършване на ремонтните дейности по започнатите през 2014 г. проекти от Публичната инвестиционна програма /двата проекта за разширението на административния център на гр.Омуртаг първи и втори етап, паркът в с.Камбурово и паркът в двора на бившия Санаториум/. Кметът каза, че са предвидени средства и за най-важния проект, а именно обект: Изпълнение на дейности за осигуряване проводимостта и техническите параметри на изградения водопровод от ПСПВ „Ястребино” до помпена станция „Омуртаг” и съоръженията към него, за обезпечаване на необходимото водно количество за водоснабдяване на гр.Омуртаг.