Със съдържанието на докладната записка можете да се запознаете оттук.