21.01.2015 г.

64 –ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОМУРТАГ

На проведеното на 20.03.2015 г. 64-то редовно заседание на Общински съвет - Омуртаг, освен приетият с пълно мнозинство бюджет на община Омуртаг за 2015 г. бяха разгледани и годишните доклади на 26-те Народни читалища развиващи дейност на територията на общината. Те получиха одобрението на съветниците за осъществените от тях дейности и изразходваните бюджетни средства. От представения на заседанието обобщен доклад стана ясно, че през 2014 г. съставите за художествена самодейност от община Омуртаг са взели участие в различни изяви от местно и национално значение, като първенци по изяви са съставите на НЧ „Отец Паисий-1870” град Омуртаг. Пет от културните институции през 2014 г. са получили допълващи субсидии по одобрени проекти от Министерството на културата и Оперативните програми. Най-голяма допълваща субсидия в размер на 27 хил.лв. през 2014г. е получило НЧ”Светлина-1927” с.Зелена морава по схемата за Целево финансово подпомагане на Народните читалища на Министерството на културата.

Без допълнения или изменения бе одобрена Докладната-записка относно ползване на общински мери и пасища за целите на чл.41. от Закона за подпомагане на земеделските производители за 2015 г., съгласно който земеделските стопани, които стопанисват земеделска площ, включена в системата за идентификация на земеделските парцели, могат да кандидатстват за плащане  по Схемата за единно плащане на площ. Приетото решение е във връзка с последните промени  в закона от 14.02.2015 г., от когато е в сила нова процедура за предоставяне на тези земи без търг, на собственици или ползватели на животновъдни обекти с регистрирани пасищни животни съобразно броя и вида на регистрираните животни.

Прието бе и предложението относно определяне на обект „Допълнително водоснабдяване на гр.Омуртаг от яз.Ястребино Първи етап” за обект от първостепенно общинско значение, поради предстоящата подготовка на обекта за цялостно въвеждане в експлоатация. От предложението стана ясно, че във връзка с образуването на преписки към няколко институции е възникнала необходимостта този приоритетен обект да бъде обявен за първостепенен.

Във връзка с изпълнение на Закона за общинската собственост съветниците приеха Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 г. Според прогнозата в одобрената програма очакваните  приходи свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти Общинска собственост са 1 671 000 лв. През 2015 г. няма да се откриват нови процедури по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Открити са три процедури през 2014 г., чиито търгове се провеждат през настоящия месец март. Очакваните приходи от тях в размер на 213 000 хил.лв.

Общински съвет даде своето съгласие относно откриване на процедури за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в селата Великденче и Звездица за монтиране и изграждане на телекомуникационни съоръжения. Съветниците одобриха и предложенията за промяна на вида на собственост от публична общинска в частна общинска собственост на бившето училище в с.Веселец и бившата детска градина в с.Станец, за да могат да бъдат открити процедури за продажбата на сградите.

По друга точка относно увеличаване на броя на таксиметровите автомобили, общинските съветници приеха увеличаване на техния брой с още три в община Омуртаг, с местостоянката ул.”Търновска” 55 /Болница Омуртаг/.

С мнозинство съветниците приеха и предложението за обща численост и структура на Общинска администрация – Омуртаг, както и предложенията за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и права предоставяни от община Омуртаг. Не получи одобрение  гласуваната, в началото на заседанието  допълнителна точка в дневния ред относно вземане на решение, за включването на проектни полски пътища в разпределителните масиви за ползване на земеделските земи за землищата в община Омуртаг, за стопанската 2014-2015 г.