ПРОЕКТ НА Н А Р Е Д Б А ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ НА Н А Р Е Д Б А

ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ,  УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от инж.Ешреф Хасанов Ешрефов -Кмет на Община Омуртаг

Относно Отмяна на Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и приемане на нова Наредба по чл.8 от Закона за Общинската собственост.