ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОМУРТАГ ПРИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ОМУРТАГ ЗА 2016 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОМУРТАГ ПРИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ОМУРТАГ ЗА 2016 г

На проведеното вчера пето редовно заседание на Общински съвет – Омуртаг, бе приет бюджета на общината за 2016 г. С двадесет и шест гласа „За" и един глас „Против" и след продължителни дебати, съветниците одобриха бюджетната рамка, която е в размер на 12 556 100 лв. От тях, като приходи от местни дейности са заложени 5 621 249 лв., от които се предвижда 795 000 лв. да са постъпления от данъци и 2 593 425 лв. неданъчни приходи. Приходите от държавен характер са 6 985 851 лв. Целевата субсидия за капиталови разходи е в размер на 921 400 лв.

От представената от директора на Дирекция «Финанси, счетоводство и бюджет»  Фахри Ниязи докладна записка за приемане на бюджета, стана ясно, че съпоставен с приетият първоначален бюджет на Община Омуртаг за 2015 г., който е бил в размер на 12 418 541 лв., в настоящия е налице минимален ръст от 137 559  лв., което е с 1,11 %. Това го прави много сходен с последния от предходния мандат, при много по-слаб финансов натиск за изпълнение на европроектите. Изтеклата 2015 г., която е била последната за отчитане от предишния програмен период, се е оказала и най-напрегнатата като плащания. От тази гледна точка общината е навлиза в 2016 г. с особена финансова тежест от първия програмен период.

Преди да бъде гласуван бюджетът, кметът на Общината инж. Ешреф Ешрефов, подчерта че имайки предвид просрочените задължения  на Община Омуртаг от 2015 г., в размер на 1 619 975 лв. и банкови кредити около 371 000 лв. предстои трудна финансова година. Той каза, че новият бюджет ще бъде „Бюджет на икономиите", а в капиталовата програма са включени много  обекти от предходни години, които не са довършени окончателно. Като нови влизат само тези, които са най-неотложни. По време на заседанието градоначалникът съобщи на съветниците, че преди няколко дни е бил неприятно изненадан, понеже е получил писмо от Министерство на финансите, в което е посочено, че Община Омуртаг е била бенефициент по Оперативна програма „Околна среда" и във връзка със стартирало през месец май 2013 година производство за принудително събиране от НАП на вземане от Община Омуртаг се налага да се възстановят 397 880,35 лв./главница/ и начислената към датата на възстановяване лихва от 112 376 лв., които трябва да бъдат преведени до 31.03.2016 г. по сметката на Управляващия орган по Оперативна програма „Околна среда". И така с новото задължение дългът на Общината се увеличава на над 2,5 млн.лв.

„Както виждате, това допълнително ще утежни и без това тежкото финансово състояние на Общината. Тук е мястото да отбележа, че предходните години е пропусната една голяма възможност за изпълнение на проект за „Воден цикъл" на град Омуртаг, и по точно рехабилитация и реконструкция на цялата водопроводната и канализационна мрежа на града. Не знам дали вече ще имаме такава възможност в бъдеще", каза още инж. Ешрефов.

 Публикувано на 1.03.216 г.

 

raw/uploads/IMG_2255.jpg

 

 

raw/uploads/IMG_2259.jpg