3a 6roAlmer na O6ulvna Ovryprar 3a 2016 r.
II O KAHA
Ha ocuonaHueu n. 44, an. l, m. B om 3MCMA u
,tn.8 4, an. 2 om 3arcoHsqa ny1nuvuumeQ uuaHCu

Покана

за публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Омуртаг за 2016 г., което ще се проведе на 30.11.2015 г. от 14,00 часа, в Заседателната зала на Общински съвет - Омуртаг.